L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser).

Kommunernes budgetter for 2011 viser en stigning i de kommunale skatter på i alt 330 mio. kr. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) har på denne baggrund som led i aftalen om Finansloven for 2011 opnået enighed med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at neutralisere den højere kommuneskat ved at sænke bundskatten i 2011 med det formål at sikre, at skattestoppet overholdes.

Med lovforslaget reduceres bundskatten fra 2011 og følgende år med 0,03 procent.

Den lavere bundskat vil blive indarbejdet i Skatteministeriets forskudsændringssystem for 2011. Det indebærer, at de personer, der får ændret deres forskudsopgørelse i løbet af indkomståret 2011, vil få bundskattelettelsen i løbet af 2011. De resterende skatteydere vil få skattenedsættelsen i forbindelse med årsopgørelsen for 2011, som er tilgængelig i skattemapperne i marts 2012.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1562 af 21. december 2010

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 4

Betænkning afgivet den 9. december 2010

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke lempelser, der påtænkes indført, hvornår ministeren vil fremsætte lovforslag herom og hvornår lempelserne påtænkes at skulle have virkning fra,til skatteministeren
Svar på L 77 spm 1
Spørgsmål 1 på L 77

Spm. 2

Spm. om, hvorfor overholdelse af skattestoppet nødvendiggør de foreslåede minimale skattelettelser, når forringelser på andre områder øjensynligt ikke er i strid med skattestoppet, skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 77
Svar på L 77 spm 2 DOK425409

Spm. 3

Spm. om, hvis borgerne på grund af skattestoppet skal kompenseres for stigninger i den kommunale indkomstskat, hvorfor kanaliseres pengene så ikke til de konkret ramte borgere i de kommuner, der har sat skatten op, skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 77
Svar på L 77 spm 3 DOK425414

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.