L 108 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi).

Med lovforslaget indføres en forsyningssikkerhedsafgift på de fossile brændsler i energiafgiftslovene.

Forsyningssikkerhedsafgiften på de fossile brændsler indeholder to elementer, henholdsvis en stigning i energiafgifterne på de fossile brændsler til rumvarme samt en afgiftslempelse for det private erhvervsliv (momsregistrerede virksomheder).

Stigningerne i energiafgifterne på de fossile brændsler til rumvarme foreslås at gælde for både husholdninger og erhverv. De gennemføres ved at forhøje afgiftssatserne i energiafgiftslovene på de fossile brændsler (gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene).

Lempelsen af afgiftsbelastningen for det private erhvervsliv foreslås gennemført ved en reduktion af energiafgifterne på brændsler og elektricitet til procesformål. Lempelsen skal bidrage til at sikre konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv.

Loven skal træde i kraft den 1. februar 2013.

Forslaget er en del af Energiaftale 2012 af 22. marts 2012 samt Solcelleaftalen af 15. marts 2012, der er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Lovforslaget udmønter den del af finansieringen af de to aftaler, der vedrører indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift på de fossile brændsler i energiafgiftslovene.

Fremsat den: 18. december 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 29. januar 2013. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Lovforslag som sendt i høring, fra Skatteministeriet
L 108 - forslag til lov om forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler [DOK11689
Oversendelse til SAU - ekstern høring af L 108 [DOK11606147]

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar, fra skatteministeren
L 108 - oversendelse af høringssvar [DOK11775163]
L 108 - høringssvar samlet [DOK11771535]

Bilag 4

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 5

Meddelelse om åbent samråd med skatteministeren og klima- og energi- og bygningsministeren om afgift på brænde og træflis
Meddelelse om åbent samråd med skatteministeren og klima- og energi- og bygningsministeren om afgift på brænde og træflis
Bilag

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Supplerende høringsskema samt høringssvar, fra skatteministeren
L 108 - supplerende høringskema (landbrug Fødevarer) DOK11897535X
L 108 - suppl. høringssvar fra Landbrug - FødevarerX

Bilag 9

Betænkning afgivet den 22. januar 2013

Bilag 10

Henvendelse af 24/1-13 fra Frie Elforbrugere

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 24/1-13 fra Frie Elforbrugere

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan beskæftigelsen i hotelbranchen og turisterhvervet forventes at udvikle sig som følge af lovforslaget, til skatteministeren
L 108 - svar på spm 1 DOK11884327
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om at yde teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, som friholder hoteller, campingpladser og andre udbydere af overnatningsmuligheder for stigningerne i energiafgifterne, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 108 - svar på spm 2 DOK11932993

Spm. 3

MFU spm. om ministeren vil sørge for, at der stilles ændringsforslag om ændring af månedsafregning til timeafregning i kulafgiftsloven for de kraftvarmeværker, der skal til at omstille til biomasse, til skatteministeren
L 108 - svar på spm 3 DOK11933338
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om, hvorfor der kan laves undtagelse for procesindustri men ikke for hoteller, campingpladser og andre overnatningsudbydere, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 108 - svar på spm 4 DOK11946392

Spm. 5

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, der ligestiller overnatningsudbydere med procesindustri i forhold til energiafgifter, til skatteministeren
L 108 - svar på spm 5 DOK11946407
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om omfanget af afgifter på erhvervenes produktionsinput i Danmark, og hvordan disse afgifter sammenlagt og enkeltvis påvirker lønningerne i Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 108 - svar på spm 6 [DOK11959354]

Spm. 7

Spm. om, hvorfor forsyningssikkerhedsafgiften også foreslås at omfatte bygas, til skatteministeren
L 108 - svar på spm 7 DOK12004101
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.