L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven

Lovforslaget tilpasser støtten til solcelleanlæg og andre små vedvarende-energi-anlæg til den markedsmæssige udvikling og medvirker samtidig til, at de økonomiske vilkår for forskellige typer anlæg bliver mere ensartede. Der indføres en overgangsordning på 20 år for dem, der har investeret i et solcelleanlæg eller et andet lille vedvarende energi anlæg inden lovforslagets fremsættelse. Lovforslaget udmønter en politisk aftale af 15. november 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg.

Fremsat den: 20. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2012. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 20/11-12 fra André Menzel, EWS GmbH & Co. KG, Tyskland

Bilag 2

Bekendtgørelse, fra klima-, energi- og bygningsministeren
Bekg. nr. 1068 - om nettoafregning for egenprod.af elekt.-BG
Oversendelsesbrev KEB - bekendtgørelse om nettoafregning

Bilag 3

Henvendelse af 23/11-12 fra Henrik Skotte, Danmarks Vindmølleforening
Bilag 2 og 3 til brev om husstandsmøller, beregning nye regler
Bilag 1 til brev om husstandsmøller, beregninger nuværende
Brev om husstandsmøller fra DV 23nov12

Bilag 4

Henvendelse af 26/11-12 fra Dansk Solcelleforening

Bilag 5

Henvendelse af 25/11-12 fra Bjørn Hansen, Gentofte

Bilag 6

Henvendelse af 27/11-12 fra Erik Lang, Egtved

Bilag 7

Henvendelse af 27/11-12 fra JDSolarTeknik ApS

Bilag 8

Henvendelse af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg

Bilag 9

Høringssvar og høringsnotat, fra klima-, energi- og bygningsministeren
Høringssvar L 86 til KEB
Høringsnotat L 86 til KEB
Brev til KEB om L86 høringsnotat

Bilag 10

Henvendelse af 28/11-12 fra Peder Vejsig Pedersen, firmaet Cenergia
Derfor får solcelleejere ny regning på 60
følgebrev

Bilag 11

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 12

Henvendelse af 30/11-12 fra Rune Schmidt, Ærø

Bilag 13

Henvendelse af 30/11-12 fra Dansk Solcelleforening

Bilag 14

Henvendelse af 30/11-12 fra Jørn Bue Madsen, Blusolar AS, Fredericia

Bilag 15

Henvendelse af 15/11-12 fra BioSynergi

Bilag 16

Henvendelse af 4/12-12 fra Hans Ingemann Petersen, Hjørring

Bilag 17

Henvendelse af 4/12-12 fra Brancheforeningen for Hustandsvindmøller
Bilag 4 L 86 timeafregning af vedvarende energianlæg i husinstallationer
Bilag 5 Energimin Palle Lykke Ravn
bilag 6 4 12 2012 Energiministeriet
bilag 3 Microsoft Word - 121129_Denmark-NetMetering docx
provenutab BfH Bilag 2
Provenutab bilag 1
Følgeskrivelse

Bilag 18

Ændringsforslag fra klima-, energi- og bygningsministeren
Ændringsforslag til L 86
Oversendelsesbrev til KEB - ændringsforslag til L 86

Bilag 19

1. udkast til betænkning

Bilag 20

Henvendelse af 5/12-12 fra Bluesolar

Bilag 21

Henvendelse af 6/12-12 Videnscentret for Landbrug

Bilag 22

Materiale fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers foretræde den 6. december 2012
PræsentationForetraede.ppt
Materiale fra foretræde ved Brancheforeningen for Husstandsvindmøller 6. december 2012

Bilag 23

Henvendelse af 6/12-12 fra Solcelleforening
Sammenligning Tyskland-Danmark
TEKNIQ Solcellers påvirkning af beskæftigelse
6_dec_ 2012Foretræde for Folketingets Klima
Materiale fra Dansk Solcelleforening 06 12 12

Bilag 24

Henvendelse af 7/12-12 fra Foreningen Rejsearbejdere
Henvendelse vedrørende Lovforslag L. 86 20 dec. 2012
LT_FocusMoney_GeldzumNulltarif

Bilag 25

Henvendelse af 7/12-12 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-12 fra André Menzel, EWS GmbH & Co. KG, Tyskland
Faktaark_beregningseksempler nye anlæg
Svar på KEB-spm 1 til L 86
Spørgsmål 1 på L 86

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-12 fra Henrik Skotte, Danmarks Vindmølleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 2 på L 86
Svar på KEB-spm 2 til L 86

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-12 fra Dansk Solcelleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på KEB-spm 3 til L 86
Spørgsmål 3 på L 86

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-12 fra Bjørn Hansen, Gentofte, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 4 på L 86
Svar på KEB-spm 4 til L 86

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-12 fra Erik Lang, Egtved, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 5 på L 86
Svar på KEB-spm 5 til L 86

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-12 fra JDSolarTeknik, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på KEB-spm 6 til L 86
Spørgsmål 6 på L 86

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, til social- og integrationsministeren
Spørgsmål 7 på L 86
Aktuelle priser på solcelleanlæg
Faktaark_beregningseksempler nye anlæg
Svar på KEB-spm 7 til L 86

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/11-12 fra Peder Vejsig Pedersen, firmaet Cenergia, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 8 på L 86
Svar på spm. 8

Spm. 9

Spm., om en indehaver af et solcelleanlæg under den gamle nettomålerordning kan etablere yderligere et solcelleanlæg på samme ejendom under den nye nettomålerordning, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 9
Spørgsmål 9 på L 86

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra Rune Schmidt, Ærø, klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på KEB-spm 10 til L 86
Spørgsmål 10 på L 86

Spm. 11

Spm. om at fremsende en analyse af de forskellige modeller for støtte til solenergi og begrunde, hvilke modeller der er fravalgt og hvorfor, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 11 på L 86
Svar på spm. 11

Spm. 12

Spm., om ministeriet har udarbejdet en analyse af modeller for støtte til andre små VE-anlæg end solenergi, f.eks. husstandsvindmøller, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 12
Spørgsmål 12 på L 86

Spm. 13

Spm. om en sammenligning af den aktuelle tyske og den nye danske støttemodel for solceller med angivelse af støttebeløb, støtteperiode og samlet støtte over anlæggenes levetid (f.eks. 25 år), herunder med oplysning om nettariffer og reguleringsmekanismer, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 13 på L 86
Notat
Svar på spm. 13

Spm. 14

Spm. om beregninger af totaløkonomien (tilbagebetalingstid og forrentning af investeringen over 10, henholdsvis 20 år) for forskellige anlægstyper i henholdsvis Tyskland og Danmark, til, klima-, energi- og bygningsministeren
Notat
Svar på spm. 14
Spørgsmål 14 på L 86

Spm. 15

Spm. om at redegøre for, hvordan det tyske finansministerium opgør det statslige provenutab ved den tyske solcelleudbygning, og hvordan dette provenutab finansieres (statsfinansielt), til, klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 15 på L 86
Svar på spm. 15

Spm. 16

Spm. om, hvordan Finansministeriet opgør det statslige provenutab ved den danske solcelleudbygning i henholdsvis 2013 og 2020 samt om, hvordan det statslige provenutab, der finansieres via forsyningssikkerhedsafgift, er udregnet på delkomponenter og opgjort for henholdsvis eksisterende anlæg under nettomålerordningen og nye solcelleanlæg, der etableres efter lovforslagets regler til, klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 16
Spørgsmål 16 på L 86

Spm. 17

Spm., om og i hvilket omfang egenproduktion fra et solcelleanlæg betragtes som en energibesparelse, når det statslige provenutab opgøres, og hvis ikke, med hvilken begrundelse, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 17 på L 86
Svar på spm. 17

Spm. 18

Spm. om, hvor stor en del af de energibesparelser på 10,7 PJ i 2013 og 2014 og 12,2 PJ i 2015, som net- og distributionsselskaberne skal stå for, der forventes at omfatte afgiftsbelagt elektricitet, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 18
Spørgsmål 18 på L 86

Spm. 19

Spm. om at bekræfte, at solceller ud fra en LCOE-beregning er sammenlignelige med alternative elproduktionsteknologier som f.eks. havvindmøller, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 19 på L 86
Svar på spm. 19

Spm. 20

Spm. om at anslå, hvor store ekstra momsindtægter (brutto) staten får i 2012 som følge af solcelleudbygningen, jf. de aktuelle tilmeldinger af anlæg til Energinet.dk, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 20
Spørgsmål 20 på L 86

Spm. 21

Spm. om, hvor stor den totale installerede solcelleeffekt (MW) forventes at være i 2013, 2014 og 2015 under den nye støttemodel, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 21 på L 86
Svar på spm. 21

Spm. 22

Spm. om, hvor stor en PSO-betaling der i henholdsvis 2015 og 2020 skal anvendes til finansiering af støtteomkostningerne til den elektricitet, som solceller og øvrige små VE-anlæg leverer til elnettet, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 22
Spørgsmål 22 på L 86

Spm. 23

Spm. om, hvilke forudsætninger om bl.a. egetforbrug (time-til-time) ministeren har lagt til grund for beregningen af det statslige provenutab i tabel 1 i aftalen af 15. november 2012 om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi VE-anlæg, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 23 på L 86
Svar på spm. 23

Spm. 24

Spm. om at fremsende empiriske data for forskellige solcelleanlægs egetforbrug på timebasis – opdelt på boformer, familietyper og anlægsstørrelser, samt oplyse, over hvor lang tid disse data er indsamlet, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 24
Spørgsmål 24 på L 86

Spm. 25

Spm. om at redegøre for, hvorfor det statslige provenutab, der finansieres over forsyningssikkerhedsafgiften, jf. tabel 1 i aftalen af 15. november 2012, falder fra 425 mio. i 2013 til 340 mio. i 2014, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 25 på L 86
Svar på spm. 25

Spm. 26

Spm. om at oplyse de samlede omkostninger for Energinet.dk i forbindelse med etablering af ilandføringsanlæg fra havvindmølleparker – inkl. netforstærkning på land – for henholdsvis Anholt og Kriegers Flak, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 26
Spørgsmål 26 på L 86

Spm. 27

Spm. om, hvilke muligheder lovforslaget giver ministeren for at ændre på støttesatserne i 2013, 2014 og 2015, hvis ministerens prisforudsætninger ændrer sig afgørende som følge af en (EU-)politisk beslutning, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 27 på L 86
Svar på spm. 27

Spm. 28

Spm. om at fremlægge beregninger med tilhørende begrundet valg af forudsætninger, der påviser, at den midlertidige støttesats mekanisk kan reduceres med 20 pct. om året, samtidig med at tilbagebetalingstiden for beboerne ikke overskrider 10 år, til klima-, energi- og bygningsministeren
Notat
Svar på spm. 28
Spørgsmål 28 på L 86

Spm. 29

Spm. om at anslå, hvor mange flere arbejdsløse det vil skabe, og hvor mange grønne jobs der mistes, hvis der som en konsekvens af lovforslaget kun etableres 10 MW solceller i 2013, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 29 på L 86
Svar på spm. 29

Spm. 30

Spm., om der er noget juridisk til hinder for at foretage ændringer af lovforslaget, som Dansk Solcelleforening foreslår i sin høringsskrivelse, hvis den politiske vilje er til stede, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 30
Spørgsmål 30 på L 86

Spm. 31

Spm. om at redegøre for status for landets el- og forsyningsselskabers muligheder for at udføre en time-til-time opgørelse af solcelleproduktionen med start 2013, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 31 på L 86
Svar på spm. 31

Spm. 32

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra Dansk Solcelleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 32
Spørgsmål 32 på L 86

Spm. 33

Spm. om kommentar itl henvendelsen af 30/11-12 fra Jørn Bue Madse, Bluesolar AS, Fredericia, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 33 på L 86
Svar på KEB-spm 33 til L 86

Spm. 34

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/11-12 fra BioSynergi, Skævinge, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar spm 34 L86
Spørgsmål 34 på L 86

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-12 fra Hans Ingemann Petersen, Hjørring, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 35 på L 86
Svar på KEB-spm 35 til L 86

Spm. 36

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-12 fra Brancheforeningen af Hustandsvindmøller, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar spm 36 L 86
Spørgsmål 36 på L 86

Spm. 37

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-12 fra Bluesolar, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 37 på L 86
Svar på KEB-spm 37 til L 86

Spm. 38

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-86 fra Videnscentret for Landbrug, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på KEB-spm 38 til L 86
bilag til svar på spm. 38
Spørgsmål 38 på L 86

Spm. 39

Spm. om kommentar til materiale præsenteret af Brancheforeningen for Husstandsvindmøller i forbindelse med sit foretræde den 6. december 2012, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 39 på L 86
Svar spm 39 L 86 branchef. små vindmøller

Spm. 40

Spm. om at give et reelt svar på spm. 11 og fremsende den omhandlede analyse af de forskellige modeller for støtte til solenergi og begrunde, hvilke modeller der fravalgt og hvorfor, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på KEB-spm 40 til L 86
Spørgsmål 40 på L 86

Spm. 41

Ministeren bedes kommentere det materiale, Dansk Solcelleforening præsenterede for udvalget den 6. december 2012, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 41 på L 86
Svar på KEB-spm 41 til L 86

Spm. 42

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-12 fra Foreningen Rejsearbejdere, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar spm 42 L86 fra rejsearbejderne
Spørgsmål 42 på L 86

Spm. 43

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-12 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 43 på L 86
Svar på KEB spm 43 til L 86

Spm. 44

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-12 fra Danmarks Vindmølleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar spm 44 L 86 Danmarks Vindmølleforening
Spørgsmål 44 på L 86

Spm. 45

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-12 fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 45 på L 86
Svar spm 45 L 86 fra Nordisk Folkecenter

Spm. 46

Spm. om kommentere til henvendelsen af 12/12-12 fra Videncentret for Landbrug, til klima-, energi- og bygningsministeren
Spørgsmål 46 på L 86
Svar KEB spm 46 L 86

Spm. 47

Spm. om kommentar til henvendelsen 12/12-12 af fra Leif Pinholt, firmaet THY møllen, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar spm 47 L 86 Thy-møllen
Spørgsmål 47 på L 86

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.