L 81 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.)

Lovforslaget indeholder tre forslag til sanering af erhvervsstøtte: 1) Den gunstige andelsbeskatning foreslås ophævet. 2) Lønsumsafgiftssatsen for lotterier, sundhedsydelser, fagforeninger, personbefordring, aviser m.v. foreslås forhøjet med 1,04 procentpoint. 3) Afskrivningssatsen for investeringer i vindmøller med en kapacitet over 1 MW foreslås sat ned fra 25 pct. årligt til 15 pct. årligt, således at afskrivningssatsen for disse møller kommer til at svare til afskrivningssatsen for andre driftsmidler med lang levetid. [Skatteministeren har efter fremsættelsen af lovforslaget oplyst, at det element i lovforslaget, som omhandler andelsbeskatningen, vil blive trukket tilbage. Der ventes ændringsforslag herom].

Udover sanering af erhvervsstøtten indeholder lovforslaget et forslag om at inddrage CO2-kvoter under CFC-beskatningen (Controlled Foreign Companies). CO2-kvoter har den særlige egenskab, at de kan handles på børser eller gennem handelsselskaber ligesom almindelige værdipapirer, der i dag indgår i CFC-beskatningsgrundlaget.

Desuden indeholder lovforslaget et forslag om at forhøje den gældende afgift af kaskoforsikringer vedrørende lystfartøjer for at tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark.

Herudover indeholder lovforslaget en række tekniske justeringer i skattelovgivningen.

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF) og Enhedslisten. Sanering af erhvervsstøtten indgår også i regeringsgrundlaget.

Fremsat den: 16. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2012. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love (Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.)
L 81 - Lovforslag om sanering af erhvervsstøtte
L 81 - Resume
L 81 - Oversendelse til SAU

Bilag 2

Høringssvar, fra Skatteministeriet
L 81 - Brev til oversendelse af høringssvar til SAU
L81 høringssvar

Bilag 3

Henvendelse af 21/11-12 fra Danske Tursejlere

Bilag 4

Supplerende høringssvar, fra Skatteministeriet
L81 supplerende høringssvar
L 81 - Brev til oversendelse af høringssvar til SAU

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Høringskema og supplerende høringssvar, fra skatteministeren
L81 yderligere supplerende høringssvar
L 81 - Høringsskema

Bilag 7

Henvendelse af 24/11-12 fra Vagn Jørgensen

Bilag 8

Henvendelse af 20/11-12 fra Danboat

Bilag 9

Henvendelse af 27/11-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/11-12 fra Danboat

Bilag 11

Henvendelse af 28/11-12 fra Danboat

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Supplerende høringssvar og kommentar, fra skatteministeren
L81-FSR
L 81 - Kommentarer til høringssvar fra FSR DOK11556216X

Bilag 14

Henvendelse af 30/11-12 fra Danmarks Vindmølleforening

Bilag 15

Henvendelse af 30/11-12 fra Dansk Sejlunion

Bilag 16

Henvendelse af 30/11-12 fra Forsikring & Pension

Bilag 17

Henvendelse af 2/12-12 fra Danske Tursejlere

Bilag 18

Henvendelse af 30/11-12 fra Advokatfirmaet Homann

Bilag 19

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra Danmarks Vindmølleforening

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra Forsikring & Pension

Bilag 22

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 905, fra skatteministeren

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 21/11-12 fra Danske Tursejlere

Bilag 24

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-12 fra Vagn Jørgensen

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27/11-12 fra Forsikring og Pension

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilken betydning forslaget i L 81 om at forhøje afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer har for det frivillige foreningsliv i Danmark, jf. at afgiftsforhøjelsen rammer de mange sejlsportsklubber, hvoraf størsteparten drives på frivilligt basis, til kulturministeren, kopi til skatteministeren
Dansk Sejlunion - afgiftsforhøjelse og sejlklubber ver 3 [DOK1592236]X
Svar på SAU, L81 spm 1 om betydningen af forhøjelse af afgifter på kaskoforsikringer
Spørgsmål 1 på L 81

Spm. 2

Spm. om at specificere, hvordan de 60 pct. lystfartøjer, der modtager redningsaktioner fordeler sig på udenlandske lystfartøjer henholdsvis danske lystfartøjer, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 81
svar SAU spm 2 DOK11590525

Spm. 3

Spm. om at forholde sig til branchens oplysninger om, at kun 13-17 pct. af redningsaktionerne vedrører fartøjer, som pålægges afgift, til skatteministeren
svar SAU spm 3 DOK11590970
Spørgsmål 3 på L 81

Spm. 4

Spm. om at oplyse det samlede provenu, som staten modtager fra afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 81
svar SAU spm 4 DOK11592000

Spm. 5

Spm. om, hvordan ministerens synspunkt harmonerer med lovforslagets bemærkninger, hvoraf fremgår ” Afgiftsforhøjelsen indføres for at sikre, at brugerne af den forsikringsordning, som nødtjenesterne må betegnes som, i størst muligt omfang er med til at finansiere udgifterne til driften af tjenesterne.”, til skatteministeren
svar SAU spm 5 DOK11592111
Spørgsmål 5 på L 81

Spm. 6

Spm., om forhøjelsen af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 81
svar SAU spm 6 DOK11592404

Spm. 7

Spm. om, hvor meget ministeren skønner, at operatører inden for den kollektive trafik økonomisk belastes med, hvis lønsumsafgiften forhøjes fra 3,08 pct. til 4,12 pct., til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 7 L 81 DOK11616028
Spørgsmål 7 på L 81

Spm. 8

Spm., om at sikre, at den kollektive trafik ikke belastes økonomisk, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 81
Svar på SAU spørgsmål 8 L 81 DOK11616122

Spm. 9

Spm., om det er rimeligt, at nogle operatører inden for den kollektive trafik (f.eks. DSB) skal holdes skadesløse ved en forhøjelse af lønsumsafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 81
Svar på SAU spørgsmål 9 L 81 DOK11616183

Spm. 10

Spm., om at sikre, at trafikselskaberne holdes skadesløse som følge af den stigende lønsumsafgift, til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 10 L 81 DOK11616370
Spørgsmål 10 på L 81

Spm. 11

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6/12-12 om samrådsspørgsmål A (forløbet vedr. den del af lovforslaget som omhandler andelsbeskatning), til skatteministeren
Svar på spørgsmål 11 - talepapir til samrådet DOK11633526
Spørgsmål 11 på L 81

Spm. 12

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6/12-12 om samrådsspørgsmål A (forløbet vedr. den del af lovforslaget som omhandler andelsbeskatning), til økonomi- og indenrigsministeren
Spørgsmål 12 på L 81
Scanned from a Xerox multifunction device001

Spm. 13

Spm. om, hvor adskiller argumentationen fra branchen indenfor andelsbeskatningen sig fra argumentationen fra brancherne indenfor NOx-afgiften og reklameafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 81
svar SAU spm 13 (DOK11592404) DOK11633645

Spm. 14

Spm. om, hvornår ministerens pressemeddelelse vedr. andelsbeskatningsforslaget blev lagt ud på Skatteministeriets hjemmeside, skatteministeren
Svar spm- 14 Åbent samråd L 81 tidspunkt for pressemeddelelse DOK11634222
Spørgsmål 14 på L 81

Spm. 15

Spm. om ministeren kan redegøre for Skatteministeriets praksis/kriterier for, hvornår en af skatteministeren udsendt pressemeddelelse bliver liggende henholdsvis fjernet fra Skatteministeriets hjemmeside, skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 81
Svar spm- 15 Åbent samråd L 81 praksis for pressemeddelelse DOK11634237X

Spm. 16

Spm. om, hvis en dansk ejet båd er hjemmehørende i udlandet, skal ejeren så betale statsafgift i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 81
svar spm 16 DOK11631207

Spm. 17

Spm. om, hvor meget en dansk ejet båd, der sejler under svensk flag, må opholde sig i Danmark i forhold til udløsning af afgift, til skatteministeren
svar spm 17 DOK11632209
Spørgsmål 17 på L 81

Spm. 18

Spm. om en dansk ejet båd, der sejler under dansk flag, skal betale statsafgift, når den sejler i udenlandsk farvand, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 81
svar spm 18 DOK11632328

Spm. 19

Spm. om, hvis man leaser en båd i Tyskland, skal man så betale statsafgift i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 81
svar spm 19 DOK11632468

Spm. 20

Spm. om der også skal betales statsafgift for en båd, der står på land, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 81
svar spm 20 DOK11633164

Spm. 21

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6/12-12 om samrådsspørgsmål B (Forhøjelse af kaskoforsikringsafgiften på fritidsfartøjer), til skatteministeren
L81 - talepapir
svar spm 21 DOK11634400
Spørgsmål 21 på L 81

Spm. 22

Spm., om det samlede årlige umiddelbare provenu, som afgiften i dag indbringer, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 81
svar SAU spm 22 DOK11631512

Spm. 23

Spm., om på hvilket grundlag, det vurderes, at forslaget om en forhøjelse af kaskoforsikringsafgiften på fritidsfartøjer forventes ikke at have adfærdseffekter, jf. de modsatrettede oplysninger fra branchen, til skatteministeren
svar SAU spm 23 DOK11631559
Spørgsmål 23 på L 81

Spm. 24

Spm., om udflagning af f.eks. 100 nye både til en gennemsnitspris af 1.000.000 kr. vil medføre et tabt provenu på 1,34 mio. kr. årligt, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 81
svar spm 24 - alternativ DOK11633871

Spm. 25

Spm., om arbejdsudbudseffekter, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 81
svar SAU spm 25 DOK11631742

Spm. 26

MFU spm. om, hvor mange af de danske lystfartøjer, der har foretaget opkald til Lyngby Radio, der er kaskoforsikrede, til skatteministeren
svar SAU spm 26 DOK11632861
Spørgsmål 26 på L 81

Spm. 27

MFU spm., om danske fritidsfartøjer kun belaster Lyngby Radio svarende til 13-17 pct., og at det kun er en tredjedel af de 13-17 pct. der er kaskoforsikret, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 81
svar SAU spm 27 DOK11634095

Spm. 28

MFU spm., om ministeren regner med, at en båd falder i værdi på grund af den forøgede afgift, til skatteministeren
Spørgsmål 28 på L 81
svar SAU spm 28 DOK11634123

Spm. 29

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, der fritager sejlklubber organiseret som foreninger for betaling af afgift af kaskoforsikringer for lystfartøjer, til skatteministeren
Svar SAU spm 29 DOK11633065
Spørgsmål 29 på L 81

Spm. 30

Spm. om, hvem der betaler for de radiobaserede nød- og sikkerhedstjenester i Grønland, til skatteministeren
Spørgsmål 30 på L 81
svar SAU spm 30 DOK11700067

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for konsekvenserne af den del af lovforslaget, som omhandler ophævelsen af andelsbeskatningen bl.a. i lyset af reaktionerne fra Fødevarer & Landbrug og Dansk Industri, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om en redegørelse for baggrunden for den 34 procents forhøjelse af kaskoforsikringsafgiften på fritidsfartøjer, der lægges op til med lovforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.