L 68 Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Arbejdsskadeafgiftsloven).

Lovforslaget indfører en arbejdsskadeafgift, som opkræves dels på grundlag af de bidrag, som sikringspligtige og frivilligt sikrede betaler for erhvervssygdomssikringen og dels på grundlag af de arbejdsulykkeserstatninger m.v., som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Bidragene til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har i en årrække været lavere end de faktiske udgifter til erstatninger vedrørende erhvervssygdomme. For at ligestille ulykker og erhvervssygdomme forslås derfor fastsat to separate afgiftssatser: 17 pct. af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og 13 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Efter forslaget bliver Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring den afgiftspligtige i forhold til arbejdsskadeafgiften. Det forudsættes dog, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring søger dækning for afgiften hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede via en forhøjelse af de lovpligtige bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Ved forhøjelsen af bidraget skal afgiften overvæltes på virksomhederne i de branchegrupper, som arbejdsskadeerstatningerne vedrører.

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at denne struktur giver et vist økonomisk incitament til at mindske risikoen for erhvervssygdomme og arbejdsulykker for på denne måde at undgå de stigende omkostninger forårsaget af afgiften.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2013.

Lovforslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten om indførelse af en arbejdsskadeafgift.

Fremsat den: 16. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2012. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L68 Høringssvar
Høringskema Arbejsskadeafgift

Bilag 3

Supplerende høringssvar, fra Skatteministeriet
L68 yderligere høringssvar
L68 supplerende høringssvar

Bilag 4

Præcisering til bemærkningerne til L 68 vedrørende ”Formel til beregning af ændring i bidrag”, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 30/11-12 fra PwC

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra PwC

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 12. december 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget arbejdsudbuddet forventes at falde, hvis loven vedtages, til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 1 - L 68 DOK11580056
Spørgsmål 1 på L 68

Spm. 2

Spm. om, hvordan det kan virke forebyggende at lægge en skat på arbejdsskader, som alle er sket og i nogle tilfælde flere år tilbage i tiden, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 68
SAU - spgm 2 L 68 DOK11557988

Spm. 3

Spm. om provenuet i de kommende år, til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 3 - L 68 DOK11581204
Spørgsmål 3 på L 68

Spm. 4

Spm. om det konkurrencemæssige dilemma, der er forbundet med, at en virksomhed, der bruger penge på at investere i forebyggelse af arbejdsskader, stilles dårligere konkurrencemæssigt i forhold til den virksomhed indenfor samme branche, som ikke bruger pengene herpå, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 68
SAU spørgsmål 4 - L 68 DOK11567323

Spm. 5

Spm. om, hvordan det kan sikres, at arbejdsskadeafgiften ikke kommer til at medføre forøgede omkostninger til arbejdsgiverne, til skatteministeren
SAU spgm 5 - L68 DOK11587918
Spørgsmål 5 på L 68

Spm. 6

Spm., om grundlaget for, at statens del af arbejdsskadeafgiften kun udgør 3,5 pct. af den samlede afgift, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 68
Svar på SAU spørgsmål 6 - L 68 DOK11586910

Spm. 7

Spm., om statsejede virksomheder, selvstændige offentlige virksomheder og statslige aktieselskaber ikke skal betale arbejdsskadeafgift, til skatteministeren
SAU Spgm 7 - L 68 DOK11585064
Spørgsmål 7 på L 68

Spm. 8

Spm. om, hvad provenuet fra arbejdsskadeafgiften skal bruges til, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 68
SAU spgm 8 - L68 DOK11586126

Spm. 9

Spm. om, hvorfor AES skal betale hele 1. års afgift i september 2013, til skatteministeren
SAU spgm 9 DOK11586612
Spørgsmål 9 på L 68

Spm. 10

Spm. om der vil være en samfundsmæssig gevinst ved afgiften, når brancherne forbedrer deres arbejdsmiljø, til skatteministeren
L 68 - Spørgsmål 10
SAU spgm 10 L 68 DOK11598062
Spørgsmål 10 på L 68

Spm. 11

Spørgsmålet er tilbagetaget

Spm. 12

Spm. om , hvor meget arbejdsudbuddet forventes at falde i antal personer, hvis loven vedtages, til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 12 L 68 DOK11616701
Spørgsmål 12 på L 68

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.