L 82 Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love. (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – Afgifts- og konkurrencepakken).

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

-Afgiften på elvarme lempes, så den svarer til de øvrige energiafgifter.

-Fedtafgiften afskaffes og den planlagte udvidelse af sukkerafgiften annulleres.

-Beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres tilbage til de tidligere regler. Dermed vil personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, også fremadrettet få et nedslag i skatten på lønindkomst erhvervet under ophold i udlandet i mindst 6 måneder.

-Personfradraget sænkes med 900 kr. (700 kr. for børn og unge under 18 år) og bundskatten forhøjes med 0,19 pct.-point og tilsvarende forhøjes det skrå skatteloft for personlig indkomst fra 51,5 pct. til 51,7 pct. Formålet er at finansiere afgifts- og skattelempelserne fuldt ud.

-Herudover foreslås en mindre justering af den generelle kompensationsordning, der blev indført ved Forårspakke 2.0.

Forslaget udmønter aftale om en Afgifts- og konkurrencepakke indgået den 10. november 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF) og Enhedslisten som led i Finanslovsaftalen for 2013.

Fremsat den: 16. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2012. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Orientering om forslag og resumé, fra Skatteministeriet
L 82
resumé [DOK11425227]
Oversendelsesbrev til FT om ekstern høring af L 82 [DOK11455694]

Bilag 2

Høringssvar, fra Skatteministeriet
L 82 - høringssvar
L 82 - oversendelse af høringssvar til SAU [DOK11508076]

Bilag 3

Supplerende høringssvar, fra Skatteministeriet
L82 supplerende høringssvar
L 82 - oversendelse af høringssvar til SAU [DOK11508076]

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 22/11-12 fra Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer

Bilag 6

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 7

Kopi af skatteministerens svar på alm. del - spm. 133 vedrørenden lovforslaget

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/11-12 fra Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer

Bilag 10

Supplerende høringssvar og kommentar, fra skatteministeren
L 82 - henvendelse fra FSR
L 82 - oversendelse af høringssvar fra FSR danske revisorer og kommentar hertil til

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-12 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk

Bilag 12

Kopi af henvendelse fra KL af 29/11-12 og skatteministerens kommentar hertil
L 82 - henvendelse fra KL.PDF
L 82 - kommentar til henvendelse fra KL DOK11582949

Bilag 13

Skatteministerens kommenater til henvendelsen af 30/11-12 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk

Bilag 14

Henvendelse af 20/11-12 fra Feriehusudlejernes Brancheforening

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til Deres henvendelse af 20/11-12 fra Feriehusudlejernes Brancheforening

Bilag 17

3. udkast til betænkning

Bilag 18

Betænkning afgivet den 12. december 2012

Bilag 19

Høringssvar fra DONG Energy og Skatteministeriets kommentarer hertil
121217DONG Energy høringssvar afgifts- og konkurrencepakke
Svar SAU høringssvar DONG Energy med kommentar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for forhøjelsen af bundskattens og sænkningen af personfradragets betydning for det købekraftsjusterede BNP per indbygger, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 82
L 82 - svar på spørgsmål 1 DOK11594493

Spm. 2

Spm. om at redegøre for afskaffelsen af fedt- og sukkerafgifternes betydning for det købekraftsjusterede BNP per indbygger, til skatteministeren
L 82 - svar på spørgsmål 2 DOK11594614 (2)
Spørgsmål 2 på L 82

Spm. 3

Spm. om at oversende de gini-koefficient beregninger, der isoleret set er lavet på genindførelse af ligningslovens § 33 A i forbindelse med aftale om finanslov 2013, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 82
Svar på L 82 spm 3 DOK11502043

Spm. 4

Spm. om, hvad forhøjelsen af bundskatten med 0,19 pct.-point og nedsættelsen af personfradraget med 900 kr. isoleret set betyder for rådighedsbeløbet i 2013 for forskellige typer af familier, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 4 DOK11493816
Spørgsmål 4 på L 82

Spm. 5

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 5 - L 82
L 82 - spm 5 DOK11527960
Spørgsmål 5 på L 82

Spm. 6

Spm. om, hvornår man sidst har sat bundfradraget ned henholdsvis bundskatten op, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 82
Svar på L 82 spm 6 DOK11571163

Spm. 7

Spm. om, hvad der har ændret sig, siden man nu ønsker at genindføre ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Captia L 82 - spg 7 - svar (DOK11572832)
Spørgsmål 7 på L 82

Spm. 8

Spm. om, at der i lovforslaget står, at "Afgifterne på fedt og sukker vejer tungere i budgettet hos de lavere indkomster", til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 82
Svar på L 82 spm 8 DOK11581012

Spm. 9

Spm. om, hvor meget fjernelsen af indekseringen af fedtafgiften forventes at formindske grænsehandlen med, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 9 DOK11584128
Spørgsmål 9 på L 82

Spm. 10

Spm. om, hvor meget grænsehandlen forventes at falde som konsekvens af, at fedtafgiften fjernes, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 82
Svar på L 82 spm 10 DOK11584132

Spm. 11

Spm. om, hvad bevæggrundene er for, at el-opvarmede fritidshuse ikke også får en afgiftsnedsættelse, til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 82
L 82 - svar på spm 11 DOK11592973X

Spm. 12

Spørgsmål, om en godtgørelsesordning i forbindelse med ophævelse af fedtafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 82
L 82 - svar på spørgsmål 12 DOK11582828

Spm. 13

Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis man indfører en godtgørelsesordning, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 13 DOK11584137
Spørgsmål 13 på L 82

Spm. 14

Spm., om det ikke er fast praksis, at man laver en godtgørelsesordning, når afgifter sænkes, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 82
L 82 - svar på spørgsmål 14 DOK11582847

Spm. 15

Spm., om initiativ til, at der skabes en mulighed for, at virksomhederne kan søge refusion for de afgiftsbelagte lagervarer, som eksporteres efter 1. januar 2013 , til skatteministeren
L 82 - svar på spørgsmål 15 DOK11582864
Spørgsmål 15 på L 82

Spm. 16

Spm. om, hvorfor det er magtpåliggende for regeringen at øge det offentlige forbrug med 0,8 pct. om året, frem for blot at lade det øge med 0,7 pct., til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 82
L 82 - svar på spm 16 DOK11587039

Spm. 17

Spm. omteknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 82
L 82 - svar på spørgsmål 17 DOK11586947

Spm. 18

Spm. om der indføres mulighed for godtgørelse eller refusion for de virksomheder, der ikke vil kunne reducere de beskattede lagre inden den 1/1-13, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 82
L 82 - svar på spørgsmål 18 DOK11586127

Spm. 19

Spm. om at oplyse, hvornår personfradraget sidst nominelt er blevet sat ned, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 82
Svar på L 82 spm. 19 [DOK11620556]

Spm. 20

Spm. om at oplyse, hvornår bundskattesatsen (eller den laveste statslige skattesats) sidst er blevet hævet nominelt - der ses i den forbindelse bort fra omlægningen af sundhedsbidraget til bundskatten, til skatteministeren
Svar på L 82 spm. 20 [DOK11620563]
Spørgsmål 20 på L 82

Spm. 21

MFU spm. om at oplyse de økonomiske konsekvenser af, at sommerhuse også bliver omfattet af nedsættelsen af afgiften på el-varme for helårshuse fra 2013, jf. regeringens finanslovsaftale, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 82
Svar på L 82 spm 21 (2)

Spm. 22

MFU spm. om at belyse de samlede forudsætningerne bag beregningen af provenutabet, herunder hvor mange fritidshuse, der antages at benytte over 4.000 kWh. årligt, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 22
Spørgsmål 22 på L 82

Spm. 23

MFU spm. om at belyse og begrunde forudsætningerne bag antagelsen om, at adfærdseffekten er begrænset til 25 mio. kr., til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 82
Svar på L 82 spm 23

Spm. 24

MFU spm. om at belyse de nuværende skatteindtægter fra el-afgiften på fritidshuse, så man kan vurdere, om det står i forhold til de 150 mio. kr., til skatteministeren
Svar på L 82 spm 24
Spørgsmål 24 på L 82

Spm. 25

MFU spm. om at belyse forudsætningerne bag antagelsen om, at halvdelen af det samlede elforbrug i fritidshuse er til andet forbrug en el-opvarmning, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 82
Svar på L 82 spm 25

Spm. 26

MFU spm. om at belyse, om der er renset for, at ca. 8.000 fritidshuse, hvor pensionister har fået tilladelse til helårsbrug, er omfattet af det eksisterende forslag, så dette forbrug ikke skal tælle to gange, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 26
Spørgsmål 26 på L 82

Spm. 27

MFU spm. om at belyse, hvor mange arbejdspladser og øget turismeomsætning og deraf afledt provenu, en afgiftsnedsættelse vil skabe, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 82
Svar på L 82 spm 27

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.