L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om indkomstregister. (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse).

Lovforslaget indfører et optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, så modtageren af ydelserne skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i to år inden for de seneste 10 år for at få fuld ydelse.

Ændringen betyder, at man optjener ret til 25 pct. af den fulde ydelse efter et halvt års bopæl eller beskæftigelse i Danmark, 50 pct. efter et år og 75 pct. efter halvandet år. Efter to års bopæl eller arbejde i Danmark har man optjent ret til fuld ydelse.

Indkomstregisteret udbygges med en advis-ordning for at styrke kommunernes kontrol med udbetalinger af børnefamilieydelse og børnetilskud til udlændinge. Dermed kan den kommunale sagsbehandler abonnere på en kendt personkreds og automatisk få besked, når der sker ændringer i indkomst- eller ansættelsesforhold.

Desuden udvider forslaget adgangen til at modregne restancer i børnefamilieydelsen til også at omfatte skyldig børnefamilieydelse.

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Loven træder i kraft den 1. januar 2011. Den del af loven, der omhandler optjeningsprincippet, har dog først virkning fra den 1. januar 2012.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1609 af 22. december 2010

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse)
Resume [DOK414269]
LF. 16-11-10 [DOK416025]X
Oversendelsesskrivelse [DOK416512]

Bilag 2

Høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar modtaget den 19. nov. kl. 16.30 [DOK418530]
Oversendelsesskrivelse - SAU. høringssvar [DOK417627]

Bilag 3

Høringsskema og supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar.PDF
Høringsskema - sendt til godkendelse 22-11-10 DOK415736 (2)

Bilag 4

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar ang optjeningsprincip for børnefamilieydelse [DOK419300]
Til SAU - oversendelsesskrivelse. ukomm. høringssvar fra LO [DOK421387]

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Til SAU - høringssvar fra LO
Høringssvar ang optjeningsprincip for børnefamilieydelse [DOK419300].PDF

Bilag 7

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Suppl høringssvar på L79X
høring [DOK422160]

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 12

Betænkning afgivet den 9. december 2010

Bilag 13

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
L 79 - supp. høringssvar fra Dansk Flygtninge Hjælp - u komm. [DOK431924]
høringssvar fra Dansk Flygtninge Hjælp 6dec2010 [DOK429177]

Bilag 14

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 15

Ændringsforslag stillet den 16. december 2010

Bilag 16

Yderligere høringssvar, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om flygtninge er omfattet af det foreslåede optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, til skatteministeren
Spm 1
Spørgsmål 1 på L 79

Spm. 2

Spm. om personer, der kommer her til landet via familiesammenføringsreglerne er omfattet af det foreslåede optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 79
Spm 2

Spm. 3

Spm. om et beregningseksempler der illustrer, hvilke økonomiske konsekvenser det foreslåede optjeningsprincip får for en hel familie, der flytter til Danmark fra et andet EU-land, til skatteministeren
Spm 3
Spørgsmål 3 på L 79

Spm. 4

Spm. om en uddybning af lovforslagets bemærkninger om forholdet til EU-retten, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 79
Spm 4

Spm. 5

Spm. om man indenfor EU-reglerne kan graduere størrelsen af børnefamilieydelsen og børnetilskuddet, hvis et halvt års bopæl anses for tilstrækkeligt til at oppebære børnefamilieydelse og børnetilskud, til skatteministeren
Spm 5 (2)
Spørgsmål 5 på L 79

Spm. 6

Spm. om sager, som EU-Domstolen har forholdt sig til om unionborgeres adgang til sociale ydelser, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 79
Spm 6

Spm. 7

Spm. om, hvornår ministeren mener, at personer, der kommer her til landet, opfylder tilknytningskravet, til skatteministeren
Spm 7
Spørgsmål 7 på L 79

Spm. 8

Spm. om at indhente EU-kommissionens vurdering af, om det foreslåede optjeningsprincip for børnefamilieydelsen og børnetilskuddet er i overensstemmelse med EU-reglerne, skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 79
Spm 8 (2)

Spm. 9

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren
Spm 9 (2)
Spørgsmål 9 på L 79

Spm. 10

Spm. om ændringsforslag, der medfører, at optjeningsprincippet for børnefamilieydelse og børnetilskud, ikke gælder for personer, der bor og opholder sig her i landet, når deres barn/børn også bor og opholder sig her i landet m.v., til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 79
Svarudkast til spm 10 DOK428055

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.