L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.).

Med lovforslaget foretages en række ændringer, der skal forenkle, harmonisere og effektivisere skatte- og afgiftslove. Desuden indgår en ny model for beregning af renter i skatte- og afgiftslovene.

Lovforslagets væsentligste elementer er bl.a.:

-Udvidelse af årsopgørelsesordningen således at borgere med mindre erhvervsmæssig virksomhed, f.eks. forældreudlejning, modtager en årsopgørelse direkte uden at skulle udfylde en egentlig selvangivelse.

-Indførelse af nye grundlag for beregning af rentesatser.

-Krav om at indberetning om udbytter af aktier m.v. til SKAT fremover i alle tilfælde skal ske senest i måneden efter vedtagelsen eller beslutningen om at foretage udlodningen, når der er tale om aktier m.v. i danske selskaber m.v.

-En justering af de regler, der er indført med skattereformen om konvertering af fradragsberettiget kapitalpension til ikke-fradragsberettiget kapitalpension (aldersforsikring m.v.) mod en fremrykket afgift. De nævnte regler sikrer ikke i alle henseender, at der betales den afgift, som blev forudsat ved indførelsen af konverteringsmuligheden. Afgiftsgrundlaget foreslås derfor udvidet.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2013.

Fremsat den: 14. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2012. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven
Høring til SAU [DOK11440183]
Høringsudgave af delforslag [DOK11440370]
Resumé [DOK11440770]

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
[Captia] Høringsskema - endelig samlet udgave
L67 høringssvar fra delhøring om kapitalpension
L67 høringssvar

Bilag 4

Henvendelse af 28/11-12 fra PFA Pension
Notat vedr svar på høringssvar vedr L67
Hv L 67

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28. november 2012 fra PFA Pension

Bilag 9

Henvendelse af 10/12-12 fra Forsikring & Pension

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/12-12 fra Forsikring & Pension

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Betænkning afgivet den 12. december 2012

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. beh. stillet den 13. december 2012 af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oplyse, hvilke muligheder borgere, der ikke er fortrolige med internet og pc, har for at foretage ændringer til årsopgørelsen efter afskaffelsen af oplysningskortet, til skatteministeren
Svar på spm 1 DOK11556822
Spørgsmål 1 på L 67

Spm. 2

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 67
Captia Svar på spørgsmål 2 om deling af L 67 (DOK11604565)

Spm. 3

Spm., om teknikken i reglerne for beregning af de fradragsberettigede renter har fulgt med udviklingen på de finansielle markeder, til skatteministeren
Svar spørgsmål 3 DOK11606631
Spørgsmål 3 på L 67

Spm. 4

Spm., om principperne for fastsættelse af den rente, som anvendes i rentefradragsbegrænsningsreglerne, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 67
Svar spørgsmål 4 DOK11606858

Spm. 5

Spm. om ministeren kan forklare, hvorfor ikrafttrædelsesdatoen for den nye opgørelsesmetode af rentesats udskydes til 2014, til skatteministeren
Svar spørgsmål 5 DOK11647689
Spørgsmål 5 på L 67

Spm. 6

Spm. om ministeren kan forklare, hvorfor der ikke kan tages udgangspunkt i selskabets faktiske gennemsnitlige eksterne lånerente i det enkelte indkomstår i stedet for en teknisk beregnet rente, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 67
Svar spørgsmål 6 DOK11648279

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.