L 52 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion).

Lovforslaget medfører en lempelse af reglerne om godtgørelse af afgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler. Lempelserne omfatter elbilbranchens forbrug af elektricitet forbrugt i ladestandere og på batteriskiftestationer.

Derudover lempes afgiften for airconditionanlæg, der udelukkende producerer kulde i sommerperioden. Endvidere indføres en særligt lav afgiftssats for to nye og mindre miljøbelastende industrielle drivhusgasser, og brændstofforbrugsafgiftsloven ændres, så natur- og biogas til vejtransport beskattes på samme lempelige måde som diesel.

Endelig sker der en række præciseringer og justeringer, herunder ændringer der har til formål at fjerne uhensigtsmæssigheder i lovgivningen. F.eks. forskellige tekniske tilpasninger vedrørende affaldsforbrændingsanlæg, der indgår i CO2-kvotesektoren og justering af reglerne om dagsafgift for privat benyttelse af varebiler.

Fremsat den: 1. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. december 2012. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar elber mv (2 af 2)
Høringssvar_elbiler mv (1 af 2)
høringsskema elbil m v

Bilag 2

Orientering om høring af lovforslag om ændring af dagsbeviser og andre tekniske ændringer
Resume dagsbeviser mv.
Høring af dele af fremsat lovforslag nr. L 52 af 01-11-2011 (Dagsbeviser for varebil
Følgebrev til Folketingets Skatteudvalg om høring af dele af fremsat lovforslag [DOK

Bilag 3

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Høringssvar KULAL og CO2AL.PDF
Høringsskema KULAL og CO2AL

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar dele af L52 [DOK11469741]
[Captia] høringsskema med skm logo (DOK11468898)

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 5. december 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at fjerne kravet om, at firmanavn skal oplyses på en gulpladebil i de tilfælde, hvor firmanavn vil signalere, at bilen kører med store værdier o.lign., til skatteministeren
Svar på Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål nr 1 af 26-11-2012 til L 52 DOK1155626
Spørgsmål 1 på L 52

Spm. 2

Spm. om gasafgiftslovens § 10, stk. 8, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 2 [DOK11586011]
Spørgsmål 2 på L 52

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.