L 31 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.).

Forslaget medfører følgende:

a) Den gældende multimediebeskatning afskaffes. Fremover bliver en computer, som anvendes arbejdsmæssigt, og internet med adgang til arbejdsgiverens netværk skattefri. Fri telefon beskattes med 2.500 kr. årligt pr. person, dog nedsat med 25 pct. til 1.875 kr. for ægtefæller, hvor begge har fri telefon.

b) Skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger ophæves. Den nuværende mulighed for at udskyde lønbeskatningen af købe- og tegningsretter til det tidspunkt, hvor retten udnyttes eller afstås – ud fra værdien på dette tidspunkt – opretholdes.

c) Skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. ophæves. Skattefriheden for arbejdsgiverbetalt behandling og fradragsretten for selvstændige erhvervsdrivendes udgifter til egne og ægtefællers behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning fastholdes.

d) Aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. bliver omfattet af lønsumsafgift.

e) Boligjobordningen opretholdes i 2012, men justeres, således at arbejdsløn vedrørende husstandsvindmøller omfattes af ordningen, mens arbejdsløn vedrørende oliefyr og udgifter til au pair-ansatte undtages.

f) Loftet på 35.136 kr. (2012) over den maksimale børne- og ungeydelse, der årligt kan udbetales til en familie, afskaffes.

g) I 2013 indføres en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til voksne personer med indkomst på indtil 212.000 kr.

Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.

Fremsat den: 21. november 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1382 af 28. december 2011

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.