L 80 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven. (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.).

Loven medfører en række tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, som Folketinget vedtog i december 2007, og som har virkning for danske pensionsinstitutter fra og med indkomståret 2010.

Formålet er at gøre pensionsafkastbeskatningsloven mere håndterbar for pensionsbranchen og SKAT.

Ændringerne består i en justering af beskatningsreglerne på følgende områder:

– unoterede aktier placeret i pengeinstitutordninger,

– ordninger i pensionsinstitutter ved personers ophør af skattepligt,

– acontoskat for pensionsinstitutter,

– renteindtægter i pengeinstitutordninger ved personers indtræden i skattepligt,

– afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt og

– pensionskassers fradrag for beløb, der hensættes til de pensionsberettigede ved overførsel af pensionsordninger efter pensionsbeskatningsloven.

Loven medfører endvidere, at det skattemæssigt bliver muligt at holde pause i udbetalingerne fra en livsvarig alderspension, når udbetalingen er påbegyndt. Formålet er at sikre bedre vilkår for et fleksibelt arbejdsmarked, herunder ved genindtræden på arbejdsmarkedet efter pensionering.

Fremsat den: 1. februar 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. maj 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 398 af 9. maj 2012

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
høringssvar - samlet [DOK617516].PDF
Høringsskema-11.01.2012 [DOK618884]

Bilag 2

Orientering om delhøring af lovforslaget, fra Skatteministeriet

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
samlet del-høringssvar vedr L 80.PDF
Høringsskema DOK632053

Bilag 4

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 11. april 2012

Bilag 10

Henvendelse af 12/4-12 fra Forsikring og Pension
Hv L 80 Ændringsforslag FogP
Hv L 80 Forsikring og Pension

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/4-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 13

Henvendelse af 23/4-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/4-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 15

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

2. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 17

Tillægsbetænkning afgivet den 26. april 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at genoverveje, om det er hensigtsmæssigt at have 50.000 kr.’s reglen, til skatteministeren
svar på sp 1 DOK642916
Spørgsmål 1 på L 80

Spm. 2

Spm. om at uddybe de konsekvenser, det vurderes at få for hele pensionsmarkedet, at der stilles krav om, at livsvarige ordninger skal udbetales i lige store årlige ydelser, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 80
svar på sp 2 DOK645060

Spm. 3

Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 26. april 2012, til skatteministeren
svar på sp 3 DOK672126
Spørgsmål 3 på L 80

Spm. 4

Spm. om ministeren i forlængelse af drøftelserne på samrådet den 26/4-12 vil undersøge, i hvilket omfang der eventuelt er risiko for, at reglerne kan omgås i relation til bonusudbetalinger, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 80
svar på sp 4 DOK673179

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorfor ministeren i bemærkningerne til ændringsforslagene henviser til en dialog med Forsikring & Pension på en sådan måde, at det må forstås som om, at ændringsforslagene imødekommer Forsikring & Pensions indvendinger mod lovforslaget, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om at redegøre for det foreslåede ændringsforslag i henvendelsen af 12. april 2012 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om ministeren mener, at han i sin kommentar af 16. april 2012 til henvendelsen fra Forsikring & Pension, giver klarhed over konsekvenserne af forslaget, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om ministeren er enig i, at lovforslaget skaber usikkerhed omkring livrenteprodukter, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.