L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer).

I lovforslaget indgår tre elementer fra finansloven for 2011:

- Øget afgift på varmeproduktion fra kraftvarme,

- forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og

- registreringsafgift på færdselsskadede biler.

Man foreslår for det første at justere reglerne for at opgøre afgiften på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme øges.

For det andet forhøjes erhvervenes fradrag for moms fra 25 pct. til 50 pct. ved overnatning i erhvervsmæssig sammenhæng. Formålet er at styrke danske hotellers konkurrenceevne.

Endelig strammes reglerne for registreringsafgift på færdselsskadede biler, for at begrænse omfanget af reparationer, der alene foretages af afgiftsmæssige hensyn.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1564 af 21. december 2010

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer)
Oversendelseskr.SAU.Energiafgifter
LF.resume.002
LF.Høring

Bilag 2

Høringssvar, fra skatteministeren
Høring.002
Høring.001
Sau høringssvar

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 80 følgeskrivelse høringsskema og -svar DOK418596
L80 HøringsskemaX
Høringssvar del 1 DOK419527
Høringssvar del 2 DOK419535
Høringssvar del 3 DOK419537

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Høringssvar.Energitilsynet center for varme [DOK420838].HTM
Høringsskema.supp [DOK420927]X
Følgebrev til SAU.suppl. høringssvar [DOK420926]

Bilag 6

Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Høringsskema supp DOK420927 (2) [DOK422890]X
Følgebrev til SAU suppl høringssvar DOK420926 (2) [DOK422889]
H167-10 [DOK422873]

Bilag 7

Henvendelse af 26/11-10 fra Håndværksrådet

Bilag 8

Henvendelse af 30/11-10 fra HORESTA

Bilag 9

Henvendelse af 30/11-10 fra Klassisk Bil & MC

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 26/11-10 fra Håndværksrådet

Bilag 11

Henvendelse af 1/12-10 fra Håndværksrådet

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Henvendelse af 3/12-10 fra Dansk Metal

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-10 fra HORESTA

Bilag 15

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-10 fra Klassisk Bil og MC

Bilag 16

2. udkast til betænkning

Bilag 17

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/12-10 fra Dansk Metal

Bilag 18

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 19

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 1/12-10 fra Håndværksrådet

Bilag 21

3. udkast til betænkning

Bilag 22

Betænkning afgivet den 9. december 2010

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at de elementer, der omhandler færdselsskadede køretøjer udskilles til behandling i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren
Spm1.svar.bilag [DOK427230]X
Spm1 svar DOK427225
Spørgsmål 1 på L 80

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at de foreslåede ændringer vedrørende kraftvarme vil medføre, at det vil blive dyrere for forbrugere, der ønsker at skifte fra individuelt olie- eller gasfyr til fjernvarme fra kraftvarme, hvorfor incitamentet hertil udhules, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 80
Svar spm 2 DOK425165

Spm. 3

Spm. om, hvordan forslaget vedrørende kraftvarme harmonerer med regeringens ønsker om, at flere går over til fjernvarme i stedet for indviduel opvarmning, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 80
Svar spm3 DOK425453

Spm. 4

Spm. om at redegøre for, hvordan de foreslåede ændringer vedrørende færdselsskadede køretøjer vil ændre betalingsbalancen, skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 80
svar på l 80 spm 4 DOK427157

Spm. 5

Spm. om, hvilke beregninger og antagelser der ligger til grund for provenuberegningerne vedrørende den del af lovforslaget, der vedrører færdselsskadede biler, skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 80
Svar L80 spm 5 DOK427578 (2)

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de beregninger, der ligger til grund for regeringens skøn over stigningen i forsikringspræmierne på grund af de foreslåede ændringer vedrørende færdselsskadede køretøjer, til skatteministeren
svar på l80 spm 6 DOK427214
Spørgsmål 6 på L 80

Spm. 7

Spm. om at redegøre for beregningerne vedrørende beskæftigelsesvirkningerne af de foreslåede ændringer vedrørende færdselsskadede køretøjer, til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 80
svar på L80 spm 7 DOK427671

Spm. 8

Spm. om at vurdere de provenumæssige konsekvenser ved at undtage sikkerhedsudstyr fra reparationsgrænsen, jf. forslaget af 1. december 2010 fra Håndværksrådet, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 80
Svar L80 spm 8 DOK427589

Spm. 9

Spm. om at vurdere de administrative konsekvenser for SKAT, hvis der indføres differentierede reparationsgrænser, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 80
Svar L80 spm 9 DOK427685

Spm. 10

Spm. om at bekræfte, at forsikringsselskaberne skal opkræve omkring 40 mio. kr. mere i forsikringspræmier hos bilisterne som konsekvens af de foreslåede ændringer vedrørende færdselsskadede kørertøjer, til skatteministeren
svar spm 10 L80 DOK427678
Spørgsmål 10 på L 80

Spm. 11

Spm. om at redegøre for, hvilke konsekvenser det får for forbrugerne, at fordelen for kraftvarme udhules, til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 80
Spm 11 svar DOK426046 (2)

Spm. 12

Spm. om at redegøre for, hvordan de foreslåede ændringer vedrørende kraftvarme vil fremme regeringens klima- og energimål, til skatteministeren
Spm 12 svar DOK426053 (2)
Spørgsmål 12 på L 80

Spm. 13

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, således at reparationsgrænsen for personbiler og motorcykler fastholdes på 75 pct., og at bagatelgrænsen fastholdes på 15.000 kr., til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 80
Bilag til svar på L80 spm 13
Svar L80 spm 13 DOK427633 (2)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.