L 132 Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait.

Efter overenskomsten kan renter kun beskattes i modtagerens bopælsstat. Royalties kan beskattes i kildestaten med 10 pct., hvis modtageren er hjemmehørende i den anden stat.

Kuwait har dog regler om skattefritagelse i vidt omfang. Det er derfor aftalt, at Danmark alligevel kan opkræve en skat på 15 pct. af udbytter fra danske datterselskaber til kuwaitiske moderselskaber, hvis den kuwaitiske skat af disse udbytter er under 15 pct.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for private pensioner, hvis kildestaten har givet fradrag for indbetalingerne.

Dobbeltbeskatning ophæves ved creditmetoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat af indkomst fra Kuwait med den skat, der er betalt i Kuwait af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den kuwaitiske indkomst.

Fremsat den: 9. februar 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. april 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 378 af 2. maj 2011

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 6. april 2011

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at fremsende en oversigt over, hvor den indgåede overenskomst afviger fra den model, som Danmark tilstræber i forhandlinger med andre lande, til skatteministeren
Svar på spm 1 DOK477590 (2)
Spørgsmål 1 på L 132

Spm. 2

Spm. om at fremsende en oversigt over, hvor den indgåede overenskomst afviger fra OECD’s modeloverenskomst, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 132
Svar på spm 2 DOK477711

Spm. 3

Spm. om at fremsende en oversigt over de områder, hvor der tillægges Danmark beskatningsret som kildeland, men hvor Danmark ikke efter interne skatteregler kan udnytte denne beskatningsret, til skatteministeren
Svar på spm 3 DOK477716
Spørgsmål 3 på L 132

Spm. 4

Spm. om det er forholdsvis let at opnå statsborgerskab til Kuwait, hvis man er flyttet til Kuwait, til skatteministeren, kopi til integrationsministeren
Spørgsmål 4 på L 132
Svar på spm 4 DOK477717

Spm. 5

Spm. om en person kan opretholde dansk statsborgerskab, hvis den pågældende person opnår kuwaitisk statsborgerskab, til skatteministeren, kopi til integrationsministeren
Svar på spm 5 DOK477718
Spørgsmål 5 på L 132

Spm. 6

Spm. om, hvorledes et dansk selskab beskattes af udbytte fra et datterselskab i Kuwait, indtil DBO’en træder i kraft , til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 132
Svar på spm 6 DOK477719 (2)

Spm. 7

Spm. om at oplyse, hvorledes udlodninger af udbytte fra et dansk selskab til et moderselskab i Kuwait beskattes indtil DBO’en træder i kraft , til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 132
Svar på spm 7 DOK477720

Spm. 8

Spm. om at oplyse, hvor store beløb, der i 2006-2009 er udloddet i udbytte fra danske selskaber til selskaber og personer i Kuwait , til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 132
Svar på spm 8 DOK479439

Spm. 9

Spm. om at oplyse, hvor store beløb, der i 2006-2009 er betalt i royalty og renter til selskaber og personer i Kuwait , til skatteministeren
Svar på spm 9 DOK479450
Spørgsmål 9 på L 132

Spm. 10

Spm. om størrelsen af investeringer i Danmark fra selskaber og personer i Kuwait bedes oplyst, og det bedes særskilt oplyst, i hvilket omfang disse investeringer er foretaget af selskaber o.lign., der bliver omfattet af overenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a)-c) (statsejede selskaber m.v.), til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 132
Svar på spm 10 DOK479325 (2)

Spm. 11

Spm. om størrelsen af danske investeringer i Kuwait, til skatteministeren
Svar på spm 11 DOK479355
Spørgsmål 11 på L 132

Spm. 12

Spm. om at vurdere, hvilken økonomisk betydning bestemmelsen i overenskomstens artikel 10, stk. 2, litra b, har for Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 132
Svar på spm 12 DOK478412

Spm. 13

Spm. om at bekræfte, at efter indgåelse af overenskomsten, kan Danmark ikke indeholde kildeskat af udbytte til selskaber hjemmehørende i Kuwait på grund af bestemmelsen i SEL § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt., til skatteministeren
Svar på spm 13 DOK478417
Spørgsmål 13 på L 132

Spm. 14

Spm. om det kan bekræftes, at overenskomstens artikel 15 om beskatningsretten til bestyrelseshonorarer - hvorefter beskatningsretten udelukkende tilfalder bestyrelsesmedlemmets hjemstat - er forskellig fra OECD’s modeloverenskomsts artikel 16 om beskatning af bestyrelseshonorar, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 132
Svar på spm 14 DOK478421

Spm. 15

Spm. om at oplyse i hvilke andre DBO’ere, som Danmark har indgået, hvor der er en bestemmelse på linje med overenskomstens artikel 15 om beskatningsretten til bestyrelseshonorarer, til skatteministeren
Svar på spm 15 DOK478422
Spørgsmål 15 på L 132

Spm. 16

Spm. om det kan bekræftes, at bestemmelsen i overenskomstens artikel 15 om beskatningsretten til bestyrelseshonorarer betyder, at en person, der er bosiddende og statsborger i Kuwait, ikke vil blive beskattet af modtaget bestyrelseshonorar, uanset kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, om begrænset skattepligt af bestyrelseshonorar fra et dansk selskab, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 132
Svar på spm 16 DOK478440

Spm. 17

Spm. om det kan bekræftes, at bestemmelse i overenskomstens artikel 15 om beskatningsretten til bestyrelseshonorarer betyder, at en person, der er fraflyttet Danmark og har fået udsættelse med fraflytningsskatten på avancen på aktier i sit danske selskab, og som nu er bosiddende i og er statsborger i Kuwait, nu skattefrit (både i Danmark og Kuwait) kan modtage bestyrelseshonorar fra sit danske selskab, til skatteministeren
Svar på spm 17 DOK478453
Spørgsmål 17 på L 132

Spm. 18

Spm. om at oplyse, om artikel 26 om udveksling af oplysninger er i overensstemmelse med OECDs modeloverenskomst, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 132
Svar på spm 18 DOK478495 (2)

Spm. 19

Spm. om at oplyse, om artikel 26 om udveksling af oplysninger giver danske skattemyndigheder mulighed for at indhente oplysninger hos de relevante myndigheder i Kuwait, til skatteministeren
Svar på spm 19 DOK478508
Spørgsmål 19 på L 132

Spm. 20

Spm. om at redegøre nærmere for grundlaget for, at der i bemærkningerne til lovforslaget anføres, at de administrative merudgifter vil udgøre ca. 500.000 kr. til systemtilretning, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 132
Svar på spm 20 DOK478580 (2)

Spm. 21

Spm. om at redegøre for, hvorledes de 500.000 kr., der angives, at de administrative merudgifter til systemtilretning vil udgøre, vil blive tilvejebragt, til skatteministeren
Svar på spm 21 DOK478647
Spørgsmål 21 på L 132

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.