Folketingsbilag 13. maj 2024 - 19. maj 2024

Vedtagne lovforslag

L 138 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat).
Vedtaget den 16. maj 2024

Almindelig del

Bilag

Bilag 250

Orientering om Finansministeriets og Skatteministeriets afsluttet arbejdet med at efterse regneprincipperne på personskatteområdet

Bilag 251

Henvendelse af 10/5-24 fra Danmarks Bridgeforbund vedrørende budskaber til foretræde den 15. maj 2024 om moms på bridge og andre former for tankesport

Bilag 252

Henvendelse af 14/5-24 fra Wismann Property Consult A/S vedrørende plancher til foretræde den 15/5-24 om værdiansættelser af ejendomme

Bilag 253

Henvendelse af 16/5-24 fra Ebbe Heintze, Odense SV, om at forhøje told på elbiler fra Kina

Bilag 254

Notat om Økonomisk Redegørelse maj 2024

Bilag 255

Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 277 om hvad ministeren agter at foretage sig i relation til den udbredte anvendelse af sort arbejde i flextrafiksektoren

Bilag 256

Publikation fra Gældsstyrelsen, maj 2024: Gældsstyrelsen inddriver 2,9 mia. kr. gennem modregning i udbetalinger

Bilag 257

Kopi af KEF alm. del - svar på spm. 378 om, hvad det ville koste at indføre et specifikt fradrag på køb og opsætning af solceller til private husstande

Bilag 258

Spørgsmål og svar fra MEP Morten Løkkegård (V), om Samvirkende Idræts Foreninger Aalborgs (SIFA) mulighed for fortsat at tilbyde TV Bingo til stor glæde for DK4s ældre publikum

Spørgsmål og svar

Spm. 471

Vil ministeren redegøre for, hvem der har ansvaret for, at de aftaler som Danmark har indgået med en række lande indenfor dobbeltbeskatningsområdet bliver overholdt og fungerer i praksis, så man som borger i Danmark kan være sikker på at betale lige præcis den skat, man skal? Der henvises til, at danske borgere oplever, at de danske skattemyndigheder afviser at gå ind i dobbeltbeskatningssager med henvisning til, at det er et ”internt anliggende” i det pågældende udland, som borgeren selv må løse med det andet lands skattemyndigheder.

Spm. 472

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste provenumæssigt at afskaffe den kilometerbaserede afgift i årene 2025-2028 og varigt? Der henvises til aftalen om Deludmøntning af Grøn Fond, hvor der afsættes 250 mio. kr. årligt i 2025-2028 til en midlertidig nedsættelse af den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler.

Spm. 473

Vil ministeren oplyse, hvilken effekt det vil have på grænsehandlen med diesel, når dieselafgiften hæves med 50 øre pr. liter ekskl. moms? Der henvises til aftalen om Deludmøntning af Grøn Fond.

Spm. 479

Vil ministeren oplyse, om en dansk indførelse af CO2 afgift på erhvervsfiskeri vil være i strid med EU’s Energibeskatningsdirektiv Art. 14, stk. 1, litra C?

Spm. 480

Vil ministeren beregne effekterne af en provenuneutral kapitalskattereform efter følgende principper:- Den separate beskatning af aktieindkomst under progressionsgrænsen ophører, så aktieindkomst under progressionsgrænsen fremover indgår som positiv kapitalindkomst og beskattes herefter. Aktieindkomst over progressionsgrænsen beskattes uændret med 42 pct.?- Provenuet fra ovenstående konsolidering anvendes til at nedsætte skatteloftet på positiv nettokapitalindkomst fra de nuværende 42 pct. (dog maksimalt ned til 33 pct. svarende til det høje rentefradrag)?

Spm. 481

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 480 oplyse:- Hvor langt skatteloftet over positiv nettokapitalindkomst vil kunne reduceres givet, at reformen skal være provenuneutral efter tilbageløb og adfærd?- Hvad gini-effekten af reformen vil være?- Hvor stor en del af den aktieindkomst, som i dag beskattes med 27 pct., fremover vil blive beskattet med hhv. 25 pct. (lavt rentefradrag), 33 pct. (højt rentefradrag) og den nye flade sats på positiv nettokapitalindkomst?- Hvad provenueffekten (efter tilbageløb og adfærd) vil være, hvis skatteloftet på positiv nettokapitalindkomst sænkes med yderligere 1-8 pct.-point?- Hvad provenueffekten (efter tilbageløb og adfærd) vil være, hvis det høje rentefradrag sænkes med 1-8 pct.-point?

Spm. 482

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 480 og 481 oplyse:1) Hvordan beregningerne vil ændre sig, hvis konsolideringen også omfatter noteret aktieindkomst over progressionsgrænsen (så den separate beskatning med 42 pct. alene omfatter unoteret aktieindkomst over progressionsgrænsen)?2) Hvordan det vil påvirke beregningerne, hvis kildeartsbegrænsningen på tab på noterede aktier samtidig ophæves?3) Hvordan det vil påvirke beregningerne, hvis noteret aktieindkomst samtidig overgår til lagerbeskatning?4) Hvordan det vil påvirke beregningerne, hvis 1-3 gennemføres samtidig?

Spm. 483

Vil ministeren udarbejde en beregning, der viser, hvordan henholdsvis økologisk og konventionelt landbrug indenfor hver af produktionsgrenene planter, kvæg og grise vil blive påvirket i Svarer-rapportens tre afgiftsmodeller? Der ønskes oplysninger, der svarer til tabel 7.41 i rapporten. Herudover ønskes beregninger af erhvervsbelastningen fordelt på de 6 produktionsgrene (økologisk/konventionelt x planter/kvæg/grise). Der henvises til ”Grøn Skattereform – endelig afrapportering”, den 21. februar 2024.

Spm. 486

Vil ministeren redegøre for, hvordan fiskere, der når deres 70 pct. reduktionsmålsætning i 2030, undgår at betale ”så meget som en krone i CO2-afgift”? Der henvises til ministeren eget svar på § 20-spørgsmål S 836 besvaret den 24. april 2024.

Spm. 487

Vil ministeren redegøre for den juridiske vurdering af, at indførelsen af en CO2-afgift på fiskeriet ikke er i strid med energibeskatningsdirektivet fra EU?

Spm. 488

Vil ministeren oplyse, hvor store de privatøkonomiske omkostninger som følge af prisstigninger vil være for en gennemsnitlig person med et gennemsnitligt forbrug af fødevarer samt andre varer ved valg af hhv. model 1, 2a, 2b, 3a og 3b i Svarer-rapporten?

Spm. 489

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet af den kommende afgiftsreform vil svare til pr. indbygger ved valg af hhv. model 1, 2a, 2b, 3a og 3b i Svarer-rapporten, hvis det lægges til grund, at nettoprovenuet opgjort i markedspriser ved reformen fordeles ligeligt ud på alle indbyggere?

Spm. 490

Vil ministeren oplyse, hvad den samlede omkostning som følge af stigende fødevarepriser og finansiering af afgiftsreform eller tilbageførsel af provenu vil være for en person med et gennemsnitligt forbrug af fødevarer ved valg af hhv. model 1, 2a, 2b, 3a og 3b i Svarerrapporten?

Spm. 508

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. maj 2024 fra Danmarks Bridgeforbund vedrørende budskaber til foretræde den 15. maj 2024 om moms på bridge og andre former for tankesport, jf. SAU alm. del - bilag 251.

Spm. 509

Vil ministeren i forlængelse af vedtagelsen af personskattereformen oplyse, hvad provenueffekten vil være ved en fuldstændig ligestilling af søskende og deres afkom med øvrige nære familiemedlemmer ift. bo- og gaveafgift?Med fuldstændig ligestilling menes:- At den med personskattereformen aftalte afskaffelse af tillægsboafgiften ved arv mellem søskende udvides til også at gælde for arv til søskendes afkom (arv til nevøer/niecer og deres børn og børnebørn)- At ’gavekredsen’ (15 pct. gaveafgift) udvides til at omfatte søskende og deres afkom, samt at der ved gaver til disse fastsættes et afgiftsfrit gavebeløb svarende til det afgiftsfrie gavebeløb til børn etc. (74.100 kr. i 2024). Vil ministeren endvidere oplyse, hvad det vil ændre på ovenstående beregning, hvis det afgiftsfrie beløb for gaver til søskende og deres afkom i stedet fastsættes til samme niveau som for gaver til svigerbørn (25.900 kr. i 2024)?

Spm. 510

Vil ministeren redegøre for størrelsen af statens provenutab på de ikke-offentligt ejede fredede bygninger efter de gældende regler, uanset om ejeren er en fond, et selskab, en person eller noget fjerde, således at udvalget kan få et mere retvisende billede?

Spm. 511

Vil ministeren redegøre for størrelsen af statens provenutab på de ikke-offentligt ejede fredede bygninger udenfor Region Hovedstaden efter de gældende regler, uanset om ejeren er en fond, et selskab, en person eller noget fjerde, således at udvalget kan få et mere retvisende billede?

Spm. 512

Hvad vil provenuet for staten være, hvis der indføres moms på alle indenrigsflyvninger i Danmark?

Spm. 513

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14. maj 2024 fra Wismann Property Consult A/S vedrørende plancher til foretræde den 15/5-24 om værdiansættelser af ejendomme, jf. SAU alm. del - bilag 252.

Spm. 514

Taxaflyselskaberne Blue West Helicopters Greenland Aps, Skycopter Aps og Starling Air fremgår ikke af Skatteministeriets liste over selskaber, der er registreret som udenrigsselskaber og dermed har nulmoms. Vil ministeren oplyse, om disse selskaber af andre årsager har nulmoms og i så fald af hvilke årsager?

Spm. 515

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. maj 2024 fra Jakob Willer m.fl. om manglende gennemsigtighed i grundvurderinger og grundskyld, jf. SAU alm. del - bilag 247.

Spm. 516

Vil ministeren redegøre for, hvad den samlede årlige udgift er for staten som følge af de særlige skatte- og afgiftsfritagelser, som anerkendte trossamfund er omfattet af?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.