L 133 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 22. december 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast som er sendt i høring den 22. december 2020, fra skatteministeren
Oversendelsesbrev
Resumé - Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen
L 133

Bilag 2

Henvendelse af 18/2-21 vedrørende lovforslagets § 2, nr. 1 og 2, fra Andersen TaxLitigation Partnerskab

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesbrev
Høringsskema
Høringssvar samlet

Bilag 4

Henvendelse af 25/3-21 fra Landbrug & Fødevarer SEGES om spørgsmål vedrørende virkningstidspunkt og ændringer af aftale, finansieringsbehov ifm. overdragelse m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 24/3-21 fra Andersen TaxLitigation Partnerskab om spørgsmål til opsparet overskud

Bilag 6

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Program til eksperthøring den 22. april 2021

Bilag 9

Henvendelse af 20/4-21 fra Danske Advokater om høringssvar/input til brug for ekspertmødet den 22/4-21

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/2-21 fra Andersen TaxLitigation Partnerskab vedrørende lovforslagets § 2, nr. 1 og 2 til skatteministeren,

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/3-21 fra Landbrug & Fødevarer, SEGES om spørgsmål vedrørende virkningstidspunkt og ændringer af aftale, finansieringsbehov ifm. overdragelse m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor i lovteksten det fremgår, at de likvide midler skal følge med hele det opsparede overskud, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om der er behov for at præcisere den foreslåede lovtekst, så det eksplicit fremgår, at de likvide midler skal følge med hele det opsparede overskud, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om det efter vedtagelsen af lovforslaget fortsat vil være muligt at anvende modellen med at trække midler ud, mens ægtefælle 2 overtager det meste af skatteforpligtelsen i form af opsparet overskud, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvad de administrative konsekvenser er for virksomhederne af loven, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvilke andre årsager end sygdom hos ægtefælle kan give anledning til uhensigtsmæssigheder i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvordan maksimeringsreglen får indflydelse, jf. FSR’s bemærkninger, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at uddybe med et eksempel, hvorfor ministeren mener, at hensættelser til senere hævning ikke skal indgå i en deloverdragelse, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan gæld skal håndteres i virksomhedsordningen og indskudskonto, når denne opstår på købersiden (andre end ægtefælle), i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren er enig i, at generationsskifter af virksomheder kan blive besværliggjort af lovændringen, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren kan kvantificere, i hvor høj grad de eksisterende regler er blevet misbrugt mod intensionerne i lovgivningen, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvad ministeren siger til at ændre overskriften på loven som LogF foreslår, idet titlen pt. peger fingre af virksomhedsejere, der blot følger loven, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om der er effekter af dette lovforslag, som kan anses som negative for brugen af virksomhedsordningen, hvis ministeren ser på intentionen bag reglerne for virksomhedsordningen, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren er enig i, at reglerne kunne have været varslet tidligere end den 22. december 2020, uden at det havde haft effekt på lukningen af skattehullet, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvad konsekvensen er for de købere og sælgere, som har indgået aftalen inden den 22. december 2020, men som ikke kan gennemføre handlen på grund af lovgivningen, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om usikkerhed omkring forståelsen af heloverdragelse og deloverdragelse blandt en del af høringssvarene, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren vil forholde sig til de spørgsmål fra SEGES, som ikke er besvaret i kommentarerne til høringssvarene, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om der er kommet klarhed over, om problemstillingerne vedrørende lovforslagets ændringer til kildeskattelovens §33 C, stk. 5, giver anledning til justeringer, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-21 fra Danske Advokater om høringssvar/input til brug for ekspertmødet den 22/4-21, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.