Folketingsbilag 10. juni 2024 - 16. juni 2024

Almindelig del

Bilag

Bilag 275

Publikation fra Motorstyrelsen, juni 2024: Stigende interesse for at lave ejerskifte i app

Bilag 276

Internt dokument

Bilag 277

Opfølgning på Dansk Økonomi, forår 2023 – Regneprincipper for selskabsskatten

Bilag 278

Publikation fra Skattestyrelsen, juni 2024: Hvidvaskkontroller resulterer i opkrævninger for 3,9 mia. kr.

Bilag 279

Meddelelse om aktstykke 223 fra Skatteministeriet om opdaterede økonomiske skøn for civilretlige tiltag i udbyttesagen

Bilag 280

Statusorientering på ejendomsområdet for marts og april 2024

Bilag 281

Henvendelse af 14/6-24 fra Plantebranchen om åbent brev til skatteministeren om at indføre reduceret moms på plantebaserede fødevarer

Spørgsmål og svar

Spm. 508

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. maj 2024 fra Danmarks Bridgeforbund vedrørende budskaber til foretræde den 15. maj 2024 om moms på bridge og andre former for tankesport, jf. SAU alm. del - bilag 251.

Spm. 509

Vil ministeren i forlængelse af vedtagelsen af personskattereformen oplyse, hvad provenueffekten vil være ved en fuldstændig ligestilling af søskende og deres afkom med øvrige nære familiemedlemmer ift. bo- og gaveafgift?Med fuldstændig ligestilling menes:- At den med personskattereformen aftalte afskaffelse af tillægsboafgiften ved arv mellem søskende udvides til også at gælde for arv til søskendes afkom (arv til nevøer/niecer og deres børn og børnebørn)- At ’gavekredsen’ (15 pct. gaveafgift) udvides til at omfatte søskende og deres afkom, samt at der ved gaver til disse fastsættes et afgiftsfrit gavebeløb svarende til det afgiftsfrie gavebeløb til børn etc. (74.100 kr. i 2024). Vil ministeren endvidere oplyse, hvad det vil ændre på ovenstående beregning, hvis det afgiftsfrie beløb for gaver til søskende og deres afkom i stedet fastsættes til samme niveau som for gaver til svigerbørn (25.900 kr. i 2024)?

Spm. 510

Vil ministeren redegøre for størrelsen af statens provenutab på de ikke-offentligt ejede fredede bygninger efter de gældende regler, uanset om ejeren er en fond, et selskab, en person eller noget fjerde, således at udvalget kan få et mere retvisende billede?

Spm. 511

Vil ministeren redegøre for størrelsen af statens provenutab på de ikke-offentligt ejede fredede bygninger udenfor Region Hovedstaden efter de gældende regler, uanset om ejeren er en fond, et selskab, en person eller noget fjerde, således at udvalget kan få et mere retvisende billede?

Spm. 512

Hvad vil provenuet for staten være, hvis der indføres moms på alle indenrigsflyvninger i Danmark?

Spm. 513

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14. maj 2024 fra Wismann Property Consult A/S vedrørende plancher til foretræde den 15/5-24 om værdiansættelser af ejendomme, jf. SAU alm. del - bilag 252.

Spm. 514

Taxaflyselskaberne Blue West Helicopters Greenland Aps, Skycopter Aps og Starling Air fremgår ikke af Skatteministeriets liste over selskaber, der er registreret som udenrigsselskaber og dermed har nulmoms. Vil ministeren oplyse, om disse selskaber af andre årsager har nulmoms og i så fald af hvilke årsager?

Spm. 515

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. maj 2024 fra Jakob Willer m.fl. om manglende gennemsigtighed i grundvurderinger og grundskyld, jf. SAU alm. del - bilag 247.

Spm. 516

Vil ministeren redegøre for, hvad den samlede årlige udgift er for staten som følge af de særlige skatte- og afgiftsfritagelser, som anerkendte trossamfund er omfattet af?

Spm. 518

Vil ministeren til udvalget oversende den faste årlige redegørelse om brug af kunstig intelligens i Skatteforvaltningen, som omtales i SAU alm. del – svar på spørgsmål 447?

Spm. 523

Vil ministeren redegøre for, hvilke skattefordele anerkendte trossamfund i Danmark har, herunder hvor store udgifter den danske stat har til de pågældende skattefordele til anerkendte trossamfund?

Spm. 546

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 18 (2022-23, 2. samling) og tilføje perioden 2021-2024? Ministeren bedes samtidig oplyse, hvor mange genåbnede årsopgørelser, der har ført til henholdsvis tilbagebetaling eller opkrævning af skat.

Spm. 547

Vil ministeren redegøre for, hvilke fradrag der dækkes af boligjobordningen, samt hvor mange midler der er afsat til ordningen? Yderligere bedes oplyst, hvad det ville koste, hvis klimatilpasning skulle indgå i ordningen.

Spm. 548

Vil ministeren redegøre for, hvilke økonomiske konsekvenser - herunder provenueffekt og beskæftigelseseffekt - det vil have at hæve beløbsgrænsen for, hvornår en ansat skal betale skat af et medarbejdergode betalt af arbejdsgiveren, og hvilke forudsætninger og parametre lægges til grund for ovenstående beregning af at ændre beløbsgrænsen? Hvad er den maksimale beløbsgrænse, hvormed ændringen stadig kan betragtes som provenuneutral? Er der provenumæssig forskel på, om medarbejdergodet er en sundhedsydelse (f.eks. en vaccine der forhindrer sygefravær), eller om det er en gængs medarbejderjulegave? Kan man i beregningen medtage potentielle offentlige og private besparelser og effekter, såsom færre sygedage og sygedagpenge, der kan opnås ved at forhøje den nuværende beløbsgrænse for arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser som medarbejdergoder?

Spm. 549

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14. juni 2024 fra Plantebranchen vedrørende foretræde om at indføre reduceret moms på plantebaserede fødevarer, jf. SAU alm. del - bilag 281.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.