Folketingsbilag 19. februar 2024 - 25. februar 2024

Almindelig del

Bilag

Bilag 156

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 578 om, hvor mange bandemedlemmer, der har fået eftergivet deres gæld, som efterfølgende har fået en dom

Bilag 157

Henvendelse af 19/2-24 fra Dansk Fjernvarme om affaldsvarmeafgiften

Bilag 158

Internt dokument

Bilag 159

Afrapportering fra ekspertgruppen for en grøn skattereform, februar 2024

Bilag 160

Kopi af FIU alm. del - svar på MFU spm. 135 om, hvilke opdateringer der foretages af ”regneprincipperne for skatteadfærd”, som ministeren nævnte i den mundtlige besvarelse af spørgsmål nr. S 466 den 31. januar 2024

Bilag 161

LOVUDKAST: Forslag til lov om ændring af minimumsbeskatningsloven, ejendomsskatteloven, ejendomsvurderingsloven og ligningsloven

Spørgsmål og svar

Spm. 120

Er ministeren enig i, at den tidligere beregningsmetode for opgørelse af personers gevinster og tab var forkert? Der henvises til artiklen ”Styrelse ændrer regnemetode for krypto – vil føre til lavere skatteregninger”, som blev bragt i Børsen den 21. november 2023.

Spm. 121

Vil ministeren tage initiativ til, at personer, hvis opgørelser som følge af den gamle beregningsmodel for kryptogevinster er forkerte, får genberegnet deres sager med den nye beregningsmetode?

Spm. 122

Mener ministeren, at det er forsvarligt, at man har anvendt en uhensigtsmæssig beregningsmodel for kryptogevinster i årevis, selvom der er gjort opmærksom på problemet løbende? Der henvises blandt andet til SAU alm. del – spørgsmål 413 (folketingsåret 2021-22).

Spm. 123

Vil ministeren tage initiativ til, at opgørelser af personers gevinster og tab på kryptovaluta baseres på onchain data, og ikke data som borgerne selv deler med Skattestyrelsen?

Spm. 124

Anerkender ministeren, at det tærer på tilliden til de offentlige myndigheder, når Skatteforvaltningen har forholdt sig passivt til problemerne med opgørelser af kryptogevinster i årevis til skade for borgerne, for hvem opgørelsesmetoden har ført til en alt for høj beskatning?

Spm. 273

Vil ministeren arbejde for, at acontobetalinger af ejendomsbidrag efter anmodning fra borgeren kan opdeles i op til fire årlige rater, og at kommunerne skal respektere dette?

Spm. 332

Vil ministeren vurdere, i hvilken grad en lempelse af aktieindkomstbeskatningen vil komme danske iværksættere til gode? Som led heri ønskes et skøn for, hvorledes et mindreprovenu på 1 mia. kr. ved en lempelse af aktieindkomstbeskatningen vil fordele sig på forskellige virksomhedsstørrelser.

Spm. 333

Vil ministeren oplyse påvirkningen af de offentlige finanser, hvis ordningen om ekstra pensionsfradrag på 32 pct. ved indbetaling til privat ratepension udvides til også at gælde tidligt pensionerede med mere end 15 år til folkepensionsalderen? Ministeren bedes samtidig oplyse påvirkningen af de offentlige finanser, hvis udvidelsen af det ekstra pensionsfradrag på 32 pct. gives til alle grupper udenfor arbejdsmarkedet.

Spm. 334

Vil Danmark kunne undtage dans og/eller fitness drevet i privat regi for moms gennem anvendelse af undtagelserne i momsdirektivets artikel 133 litra c) eller d) ift. aktiviteterne i artikel 132 litra m?

Spm. 335

Vil ministeren redegøre for, præcis hvori de tekniske barrierer består i at indføre differentieret moms i Danmark samt hvilke udfordringer, der vil være for at indføre differentieret moms i Danmark samt, hvor stor en investering det vil kræve at gøre Skatteforvaltningens systemer klar til at håndtere differentieret moms?

Spm. 336

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19. februar 2024 fra Dansk Fjernvarme om affaldsvarmeafgiften, jf. SAU alm. del - bilag 157.

Spm. 337

Er ministeren opmærksom på, at den nordjyske slotsejer, der ved Vestre Landsrets dom af 21.9.2022 (V.L. S-0645-21) blev idømt bl.a. en bøde på 6 mio. kr. til statskassen, nu - enten selv eller via selskab - i anden sag er tilkendt en erstatning på 2 millioner kr. + renter, og hvad har staten gjort for via arrest eller anden inkasso at sikre sig provenuet heraf til delvis betaling af bøden? Der henvises bl.a. til artikel i Nordjyske 9.2.2024 kl. 11.17.

Spm. 338

Vil ministeren redegøre for provenukonsekvenser efter tilbageløb og adfærd ved at hæve indskudsloftet i aktiesparekontoordningen til henholdsvis 375.000 kr., 500.000 kr. og helt at fjerne loftet samt redegøre for arbejdsudbudseffekten? Svaret bedes opgjort i år 2025, 2030 samt 2035.

Spm. 339

Vil ministeren redegøre for effekterne af at sænke aktieindkomstskatten pr. procentpoint fra det nuværende niveau på 42 pct. ned til 20 pct. fordelt på indkomstpercentiler?

Spm. 340

Vil ministeren oplyse, hvornår udvalget kan forvente at modtage endelige svar på de spørgsmål om andre landes erfaringer med indførelse af restriktioner på spilområdet, som Louise Elholm (V) tidligere har stillet ministeren, og hvor det i svarene er tilkendegivet, at resultaterne af Spillemyndighedens forespørgsler vil blive sendt til udvalget? Der henvises til svar på SAU alm. del – spørgsmål 762 (2021-22), SAU alm. del – spørgsmål 761 (2021-22) og svar på SAU alm. del – spørgsmål 706 (2021-22).

Spm. 341

Skatteministeriet, og mange andre aktører, har igennem årene beskrevet tonnageskatten som en form for vægtafgift på skibe, dvs. en fast afgift beregnet på baggrund af skibets vægt. Vil ministeren redegøre for - herunder be- eller afkræfte, hvorvidt rederierne kan reducere tonnageskatten ved følgende modregninger:1) der kan modregnes fragtskatter og andre betalte udenlandske skatter (som udenlandsk tonnageskat), som rederiet er blevet pålagt af andre nationer?2) hvis et rederi både har en sødel (hvor der kun betales tonnageskat) og en landdel (hvor der betales alm. selskabsskat), kan underskud i landdelen modregnes i tonnageskatten i skatteregnskabet?3) hvis et rederi sambeskattes i et holdingselskab, kan underskud i holdingselskabet (f.eks. fra sambeskattede søsterselskaber) modregnes i tonnageskatten? Vil ministeren desuden oplyse om andre tilfælde, hvor der direkte eller indirekte kan modregnes i tonnageskatten? Såfremt de ovennævnte fratrækningsmuligheder er korrekte, vil ministeren da bekræfte, at tonnageskatten ikke kan sidestilles og sammenlignes med en minimums/maksimums skat på linje med en vægtafgift, men at tonnageskatten reelt er en maksimumsskat (eller snarere en beregning af skattegrundlag)?

Spm. 342

Vil ministeren redegøre for provenuet og klimaeffekten ved at øge afgifterne på de dyreste og mest forurenende biler, ved at: - indføre et yderligere niveau for registreringsafgiften på 180 pct. for benzin- og dieselbiler med en pris over 450.000 kr. - den højeste sats for CO2-tillægget i registreringsafgiften for biler, der udleder 160 gram CO2 pr. km øges fra 950 kr. til 1200 kr. og der indføres et nyt niveau på alle biler, der udleder over 200 gram CO2 pr. km, på 2000 kr.Provenuet bedes opgjort for 2024 og 2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2024-niveau og faste 2024-priser. Ministeren bedes desuden opgøre virkningen på råderummet i 2024-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Ministeren bedes desuden oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.Endelig bedes ministeren redegøre for klimaeffekten ved tiltaget opgjort i mio. tons CO2 samt evt. øvrige drivhusgasser.

Spm. 343

Vil ministeren redegøre for beskatningsreglerne for motoriserede både, lystbåde, lystyachts etc.? Der ønskes en gennemgang af samtlige skatter og afgifter, der betales efter de nuværende regler, og hvad det nuværende provenu og den nuværende klimaeffekt skønnes til ved disse skatter og afgifter.

Spm. 344

Vil ministeren redegøre for beskatningsreglerne for private fly? Der ønskes en gennemgang af samtlige skatter og afgifter, der betales efter de nuværende regler, og hvad det nuværende provenu og den nuværende klimaeffekt skønnes til ved disse skatter og afgifter.

Spm. 345

Vil ministeren redegøre for beskatningsreglerne for opvarmede pools? Der ønskes en gennemgang af samtlige skatter og afgifter, der betales efter de nuværende regler, og hvad det nuværende provenu og den nuværende klimaeffekt skønnes til ved disse skatter og afgifter. Ministeren bedes desuden redegøre for andre landes eventuelle beskatningsmodeller af swimming pools.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 609

Om opkrævning af grundskyld for fællesarealer.

Spm. S 616

Om at man med en CO2-afgift på landbruget kan sikre, at der ikke sker en prisstigning på helt basale fødevarer.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.