Folketingsbilag 15. april 2024 - 21. april 2024

Almindelig del

Bilag

Bilag 218

Årsrapporter for 2023 for Skatteministeriets styrelser under § 9 samt finansielt regnskab for departementet

Bilag 219

Henvendelse af 12/4-24 fra Lars Wismann om foretræde vedrørende værdiansættelser på ejendomme

Bilag 220

Henvendelse af 16/4-24 fra Danmarks Bridgeforbund vedrørende foretræde om moms på bridge og andre former for tankesport

Bilag 221

Henvendelse af 17/4-24 fra BlueNord og Crossbridge Energy vedrørende foretræde om regeringens kommende lovforslag om afgift på CO2e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer

Bilag 222

Kopi af præsentation fra De Økonomiske Råd om Produktivitetsrapporten 2024

Bilag 223

Aktstykke nr. 161 om kompensation til kommunerne for ændrede skøn over grundskyldsindtægterne, tiltrådt af Finansudvalget den 4. april 2024 og FIU Aktstk. 161 - endeligt svar på § 9 spørgsmål 1-6 (2023-24).

Bilag 224

Kopi af præsentation fra Erhvervsudvalget temamøde den 18/4-24 om fremtidens erhvervsstøtte og afrapportering fra fase 1 fra ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte v/erhvervsministeren og formanden for ekspertgruppen

Spørgsmål og svar

Spm. 365

Ekspertgruppen for en grøn skattereform belyser i deres endelige rapport, der blev offentliggjort den 21. februar 2024, konsekvenserne af en række forskellige modeller for beskatning af land- og skovbrugets ikke-energirelaterede udledninger. Ekspertgruppen har vurderet, hvordan modellerne vil påvirke risikoen for konkurser i landbruget. Ændringerne i konkursrisikoen er imidlertid som udgangspunkt alene vurderet på baggrund af den umiddelbare erhvervsbelastning. Således er beregningen af ændringen i konkursrisikoen efter adfærd alene foretaget for model 3a, jf. bilag 7.15 i rapporten. Vil ministeren på den baggrund afrapportere ændringerne i konkursrisikoen efter adfærd for hhv. planter, kvæg, grise, andre husdyr og samlet set for samtlige modeller? Ændringerne i konkursrisikoen bedes både afrapporteret i pct. af omsætningen og i forhold til antallet af bedrifter, sådan som det er sket i tabel 7.29 og tabel 7.30 i rapporten, der imidlertid alene afrapporterer effekterne før adfærd.

Spm. 394

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 15. marts 2024 fra Thomas Møller vedrørende beskatning af udenlandsk pensionsopsparing, jf. SAU alm. del - spm. 180.

Spm. 395

Vil ministeren oplyse, hvor meget den gennemsnitlige grundskyldspromille skal hæves, hvis det skal finansiere en generel justering af grundlaget for grundskylden, således at denne ikke længere opkræves på baggrund af grundens værdi ved den (tilladte) anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi, men derimod grundens værdi ved den faktiske udnyttelse? Dette vil indebære, at beskatningsgrundlaget for grundskylden ikke vil ændre sig alene som følge af en justering i den tilladte anvendelse/udnyttelse – men først når ejeren rent faktisk ændrer på anvendelsen/udnyttelsen af grunden.

Spm. 396

Vil ministeren give en status på EU-Kommissionens forslag KOM (2022) 701 om ”Moms i den digitale tidsalder”, og for hvordan det forventes at påvirke momspligten for korttidsudlejning af ferieboliger (sommerhuse) og boliger gennem platforme som Airbnb, herunder oplyse om regeringen vil modsætte sig, at EU skal bestemme om og i givet fald hvordan Danmark skal pålægge udlejning af boliger til ferieformål moms?

Spm. 397

Kan ministeren oplyse, om ejeren af et dansk sommerhus alene i kraft af husets beliggenhed tæt på et hotel kan risikere at blive omfattet af en momspligt ved udlejning?

Spm. 398

Kan ministeren oplyse, om det vil have betydning for en evt. momspligt, om ejeren af et sommerhus udlejer gennem et anerkendt bureau eller om ejeren selv står for udlejningen gennem en anerkendt platform som f.eks. Airbnb?

Spm. 399

Kan ministeren oplyse, hvad der evt. adskiller hoteller fra udlejningssommerhuse og boliger udlejet gennem et bureau eller en anerkendt platform som f.eks. Airbnb?

Spm. 400

Ministeren bedes kommentere den fortrolige henvendelse af 12. marts 2024 fra A.F.H. vedrørende fejl i forskudsopgørelser med tilvalg af indefrysningsordningen, jf. SAU alm. del -bilag 183 (fortrolig).

Spm. 401

Vil ministeren redegøre for effekten på arbejdsudbud, BNP og de offentlige finanser (umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb samt provenu efter tilbageløb og adfærd) ved at indføre et nyt skattemæssigt fradrag på hhv. 1.000 kr., 2.000 kr., 3.000 kr. og 4000 kr. månedligt under lønnet praktik for lærlinge på erhvervsuddannelserne, der er under 25 år, når de påbegynder deres erhvervsuddannelse?

Spm. 402

Vil ministeren fremsende en opgørelse, der viser, hvad provenutabet vil være, hvis der indføres en flad skat på 27 pct. på aktieindkomst og positiv nettokapitalindkomst samt oplyse den årlige gennemsnitlige skattelettelse for hver af de 100 borgere, der har de højeste indkomster, hvis der gennemføres en flad skat på 27 pct. på aktieindkomst og positiv nettokapitalindkomst?

Spm. 403

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste statskassen i tabte skatteindtægter, hvis der indføres en flad skat på 27 pct. på aktieindkomst og positiv nettokapitalindkomst samt oplyse den årlige gennemsnitlige skattelettelse for hver af de 10.000 borgere, der har de højeste indkomster, hvis en sådan skatteændring gennemføres? Samtidig ønskes en kommunefordelt opgørelse i tabelform fremsendt, der i sorteret rækkefølge viser i hvilke kommuner disse borgere bor. Opgørelsen bedes udformet i sorteret rækkefølge således, at kommunen med den relativt største procentvise andel af borgere tilhørende de 10.000 borgere set i forhold til kommunens antal indbyggere, er øverst og så fremdeles. Desuden ønskes også i samme tabelopgørelse oplyst for hver enkelt kommune det absolutte antal borgere i kommunen, der er inkluderet i den pågældende gruppe af 10.000 borgere.

Spm. 404

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste i tabt skatteprovenu at sænke selskabsskatten til 15 pct.?

Spm. 405

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste i tabt skatteprovenu at fjerne registreringsafgiften og vil ministeren samtidig oplyse, om det vil have en negativ effekt for klimaet, hvis man fjerner registreringsafgiften?

Spm. 406

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste i tabt skatteprovenu at fjerne afgiften på lystbåde-forsikringer?

Spm. 407

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 14. marts 2024 fra KPMG Acor Tax om en generel redegørelse for den skattemæssige behandling hos virksomheder af VPPA'er, Virtual Power Purchase Agreement, jf. SAU alm. del – bilag 178?

Spm. 408

Vil ministeren redegøre for effekten på arbejdsudbud, BNP og de offentlige finanser (umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb samt provenu efter tilbageløb og adfærd) ved at indføre et ekstra skattemæssigt fradrag på hhv. 1.000 kr., 2.000 kr. og 3.000 kr. månedligt under lønnet praktik for lærlinge på erhvervsuddannelserne, som gælder for elever, der starter i lære, inden de er fyldt hhv. 18 eller 21 år?

Spm. 409

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved en skattepakke, der indeholder nedenstående to elementer, hvor der ønskes belyst tre scenarier for ændringer i beløbsgrænsen for top-topskatten?1) Den høje sats på aktieindkomst øges fra 42 pct. til 49 pct. således, at den sammensatte marginalskat for aktieindkomst inklusiv selskabsskat svarer til top-topskattens sats.2a) Beløbsgrænsen for top-topskatten sænkes fra 2,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr.2b) Beløbsgrænsen for top-topskatten sænkes fra 2,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr.2c) Beløbsgrænsen for top-topskatten sænkes fra 2,5 mio. kr. til 2,0 mio. kr.Provenuvirkningen bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd, opdelt på de enkelte elementer. Provenuvirkningen bedes opgjort for årene 2024-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2024-niveau og 2024-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler og dertil bedes ændringen i disponibel indkomst opgjort for de 1.000 danskere med de højeste bruttoindkomster i pct. samt i kroner og øre. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringernes virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 410

Vil ministeren redegøre for Skatteministeriets omkostninger til podcasten ”Et glas med Bruus”?Vil ministeren samtidig redegøre for ministeriets regler for personlig promovering af ministeren

Spm. 471

Vil ministeren redegøre for, hvem der har ansvaret for, at de aftaler som Danmark har indgået med en række lande indenfor dobbeltbeskatningsområdet bliver overholdt og fungerer i praksis, så man som borger i Danmark kan være sikker på at betale lige præcis den skat, man skal? Der henvises til, at danske borgere oplever, at de danske skattemyndigheder afviser at gå ind i dobbeltbeskatningssager med henvisning til, at det er et ”internt anliggende” i det pågældende udland, som borgeren selv må løse med det andet lands skattemyndigheder.

Spm. 472

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste provenumæssigt at afskaffe den kilometerbaserede afgift i årene 2025-2028 og varigt? Der henvises til aftalen om Deludmøntning af Grøn Fond, hvor der afsættes 250 mio. kr. årligt i 2025-2028 til en midlertidig nedsættelse af den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler.

Spm. 473

Vil ministeren oplyse, hvilken effekt det vil have på grænsehandlen med diesel, når dieselafgiften hæves med 50 øre pr. liter ekskl. moms? Der henvises til aftalen om Deludmøntning af Grøn Fond.

Spm. 474

I forhold til Skattestyrelsens brug af IT-systemer og kunstig intelligens til at lave kontrol af borgerne, vil ministeren oplyse: - Om man bruger geolokationsdata?- Hvor geolokationsdata kommer fra?- Hvad man bruger geolokationsdata til?

Spm. 475

I forhold til Skattestyrelsens brug af geolokationsdata hvordan vil ministeren sikre, at det reelt ikke betyder, at skatteborgerne er under konstant overvågning?

Spm. 476

Vil ministeren oplyse, hvilken lovgivning der giver Skattestyrelsen lov til at bruge geolokationsdata, som er indsamlet af private virksomheder?

Spm. 477

Vil ministeren oplyse, hvor mange systemer der bruger kunstig intelligens i forbindelse med skattekontrol og beskrive, hvad hvert af systemerne bruges til?

Spm. 478

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. april 2024 fra Danmarks Bridgeforbund vedrørende foretræde om moms på bridge og andre former for tankesport, jf. SAU alm. del - bilag 220.

Spm. 479

Vil ministeren oplyse, om en dansk indførelse af CO2 afgift på erhvervsfiskeri vil være i strid med EU’s Energibeskatningsdirektiv Art. 14, stk. 1, litra C?

Spm. 480

Vil ministeren beregne effekterne af en provenuneutral kapitalskattereform efter følgende principper:- Den separate beskatning af aktieindkomst under progressionsgrænsen ophører, så aktieindkomst under progressionsgrænsen fremover indgår som positiv kapitalindkomst og beskattes herefter. Aktieindkomst over progressionsgrænsen beskattes uændret med 42 pct.?- Provenuet fra ovenstående konsolidering anvendes til at nedsætte skatteloftet på positiv nettokapitalindkomst fra de nuværende 42 pct. (dog maksimalt ned til 33 pct. svarende til det høje rentefradrag)?

Spm. 481

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 480 oplyse:- Hvor langt skatteloftet over positiv nettokapitalindkomst vil kunne reduceres givet, at reformen skal være provenuneutral efter tilbageløb og adfærd?- Hvad gini-effekten af reformen vil være?- Hvor stor en del af den aktieindkomst, som i dag beskattes med 27 pct., fremover vil blive beskattet med hhv. 25 pct. (lavt rentefradrag), 33 pct. (højt rentefradrag) og den nye flade sats på positiv nettokapitalindkomst?- Hvad provenueffekten (efter tilbageløb og adfærd) vil være, hvis skatteloftet på positiv nettokapitalindkomst sænkes med yderligere 1-8 pct.-point?- Hvad provenueffekten (efter tilbageløb og adfærd) vil være, hvis det høje rentefradrag sænkes med 1-8 pct.-point?

Spm. 482

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 480 og 481 oplyse:1) Hvordan beregningerne vil ændre sig, hvis konsolideringen også omfatter noteret aktieindkomst over progressionsgrænsen (så den separate beskatning med 42 pct. alene omfatter unoteret aktieindkomst over progressionsgrænsen)?2) Hvordan det vil påvirke beregningerne, hvis kildeartsbegrænsningen på tab på noterede aktier samtidig ophæves?3) Hvordan det vil påvirke beregningerne, hvis noteret aktieindkomst samtidig overgår til lagerbeskatning?4) Hvordan det vil påvirke beregningerne, hvis 1-3 gennemføres samtidig?

Spm. 483

Vil ministeren udarbejde en beregning, der viser, hvordan henholdsvis økologisk og konventionelt landbrug indenfor hver af produktionsgrenene planter, kvæg og grise vil blive påvirket i Svarer-rapportens tre afgiftsmodeller? Der ønskes oplysninger, der svarer til tabel 7.41 i rapporten. Herudover ønskes beregninger af erhvervsbelastningen fordelt på de 6 produktionsgrene (økologisk/konventionelt x planter/kvæg/grise). Der henvises til ”Grøn Skattereform – endelig afrapportering”, den 21. februar 2024.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 832

Om Grundejerforeningen Provstlund.

Spm. S 836

Om at indføre en dansk CO2-afgift på erhvervsfiskeriet.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.